بازهم دست


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Nov-2010
 

خشت اول چون نهد معمار کج
تا ثریا میرود دیوار کج

این روزها ظلم بیدادگاه های نظام پر برکت بر خاص و عام عیان است. البته این امر تازه ای نیست و سی و دو سال آزگار است که این روند جاری است.

همین امروز مسئولین نظام پر برکت خبر دادند که برای ریشه کنی فساد میخواهند دست چندین نفر دیگر را قطع کنند و برای عبرت همگان آن وحشیگری را در حضور مردم و در سطح شهر انجام خواهند داد.

در سایت پر بار خودنویس نیک آهنگ کوثر یک کاربر وقت شناس سر مقاله ای از کیهان تهران را منعکس کرده که این بخش آن به بحث بیدادگاه ها میخورد:

"بسیاری از کسانی که امروز در همین دادگاه های انقلاب (که مورد اعتراض شمایند) تنها به خاطر دفاع از اسلام و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، شب و روز زحمت می کشند، انسان هایی سرشار از عاطفه و رحمتند، اما مسئولیت اسلامی و تعهد انسانی شان و نیز فرمان خدا آنان را وا می دارد که قاطعانه در برابر آدم کشانی که موجودیت انقلاب و جمهوری اسلامی را به خطر انداخته اند بایستند و فساد را از ریشه بر کنند."

یادم رفت بگویم که نویسنده آن سرمقاله کسی جز جناب آقای محمد خاتمی " اصلاح طلب " که در آنزمان از سوی "امام " به سرپرستی کیهان مشغول بود نیست.

//kermanshah.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLI...

//www.irdc.ir/fa/content/8693/default.aspx


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
HHH

Not Fair

by HHH on

How could you copy/paste something without adding your "Islamist Rapist republic" to the first or second line? That's not fair. Don't tell me you don't know the farsi translation for it, don't you?