افغانی که آدم نیست

Fred
by Fred
01-Jan-2011
 

بشر دوستی نظام پربرکت، خاصه زمانی که به گروه های تروریستی و آندسته از عربهای ضد ایران و ایرانی میرسد ضرب المثل است.

ایکاش افغان ها هم ضد ایران و ایرانی میبودند تا نظام پر برکت ذره ای از آنچه برای حاکمان فلسطینیان ساکن نوار غزه و آدم کشان حرفه ای حزب الله در لبنان میکند، برای آنها میکرد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
onlyinamrica

Listen to the guy on the phone

by onlyinamrica on

I think this is fake and made by Afghani themselves. Listen to the accent in 1:29 to 1:31 for the word "mekonim".