مشت در کونی

Fred
by Fred
26-Aug-2009
 

به گزارش خبرگزاری ها " ولی امر مسلمین جهان " در سخنان اخیر خود از جمله فرموده اند:

آقای خامنه ای با "معدود " دانستن تعداد کشته شدگان در ناآرامی های بعد از انتخابات گفت: " البته این گونه مسائل نباید با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود."

و آقای خامنه ای گفت عده ای ظلم بزرگ "هتک حرمت از نظام " را نادیده می گیرند و به جای آن موضوع کهریزک و کوی دانشگاه را قضیه اصلی عنوان می کنند که "این نگاه، خود یک ظلم آشكار است."

نا گفته معلوم بود که معدود یا کثیر بودن تعداد قربانیان برای حضرت رهبر که در نماز جمعه فرمان حمله را صادر کرده بود چندان توفیری نمیکند و بالطبع خواهان آنند که " خلط مبحث " نشود، امری که نمیتواند برای به ماتم نشستگان قربانیان مایه تسلی خاطر شود. ولیکن کثیری زن و مرد و کودک ایرانی را شکنجه کرده، به قتل رسانده و به عده ای تجاوز جنسی هم کرده اند و "ولی امر مسلمین جهان" دل نگران " هتک حرمت از نظام " است و آنرا " ظلم آشکار " میداند. این مصداق بارز مشت در کونی زدن رهبر به ملت است.

//www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=653193


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Sohraby

Vali asare moslemin is:رئیس گاو داری فیضیه قم

Sohraby


روح ولی فقیه(وقیح) را انشااله سگهای تفرشی حسابی با محتوای مثانه خود آبیاری کنند که دیگر از این شکرهای زیادی نخورد.


Ali P.

مشت در کونی

Ali P.


Indeed...


vildemose

who is vali asare moslemin?

by vildemose on

who is vali asare moslemin?