مشت در کونی جناب سفیر


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
31-Jan-2011
 

پس از اعدام زهرا بهرامی مقامات هلندی به وحشیگری ذاتی نظام پر برکت واکنش نشان داده و روابط دیپلماتیک خود را با وحوش اسلامیست تجاوزگر جنسی چنانکه بایسته بود قطع نکرده و فقط به حالت "تعلیق" در آورده اند.

ولیکن همین اقدام نیمبند هم موجب نارضایتی وحوش اسلامیست شده و دادشان در آمده که مگر چه شده، یارو "قاچاقچی مواد" بود و ما هم اعدامش کردیم. هر چند ساعت چند تا ایرانی را غریب گیر میاریم واعدام میکنیم، اینم روش و اینکه اول گفتیم جرمش "امنیتی" بوده و در تظاهرات شرکت کرده بوده را هم ندیده بگیرید.

در آخرین واکنش از ایندست، کاظم غریب آبادی، سفیر تجاوزگران جنسی اسلامیست در هلند به آن کشور پند و اندرز داده که:

مسئله اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی را «به روابط دو جانبه تسری ندهند.» و با اشاره به اعدام زهرا بهرامی به اتهام «قاچاق مواد مخدر» گفته که «کشورهای اروپایی باید قدردان این زحمات ایران باشند.»

این توقع قدردانی سفیر نظام پر برکت برای زحمت به قتل رساندن زهرا بهرامی و دیگر ایرانیان مصداق بارز مشت در کونی است

//www.radiofarda.com/content/f12_iran_asks_ne...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
divaneh

We should all thank Dutch

by divaneh on

We should show them our support and try to encourage other democratic nations to follow suit and at the least give some similar signals.


comrade

...ون گفتی‌ و کردی کبابم یا میان ماه من تا ماه گردون...

comrade


 

 

به امید روزی که مجازات "اعدام" در دنیا منسوخ شود، چه برای مجرمین
معلوم الحالی که برای پسند مشتری و آب کردن "اجناس" ناگزیر به رفتن به  زیر
چاقوی جراح پلاستیک
میشوند، چه برای آزاده زنانی‌ مبارز، مانند زهرا، که
معصومانه و سرفراز در جهت مبارزات سیاسی و کسب حقوق خود و هموطنانشان طعمه
جلادان رژیم
میگردند..

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.