قیام حسینی

Fred
by Fred
03-Mar-2011
 

از اینجا شیعه شروع شد که [حضرت] علی بود. آمد گفت دموکراسی پس چی میشه مردم باید رأی بدن.

مبارزه با دینکاران با زبان دینکاری راه به دهی نبرده و نمیبرد.

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر

سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Fred, Thanks

by Maryam Hojjat on

for posting.  I enjoyed his talking.


Soosan Khanoom

i like this guy ........ he

by Soosan Khanoom on

i like this guy ........ he has many great points ..... thanks for sharing this with us