دکترای خروس قندی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
18-Mar-2011
 

آندسته از ایرانیانی که در پی کسب تحصیلات عالیه میباشند، که خوشبختانه به شهادت آمارهای متفاوت تعدادشان بسیار زیاد است، برای تأیید مدارک تحصیلی، حتی اگر از دانشگاهی خارج از ایران هم باشند، به گزارش وبسایت خبرگزاری مجلس نظام پر برکت باید به این شرایط تن دهند:

"ممنوعیت انتخاب رساله با موضوع ایران برای ایرانیهای خارج کشور

موضوع پایان نامه در صورتی که در ارتباط با ایران باشد ابتدا باید با وزارت علوم هماهنگ شود

دانشجویان همچنین موظفند یک استاد راهنما و یک استاد مشاور داخلی از ایران در کنار استاد راهنما و استاد مشاوری که در خارج از کشور دارند انتخاب کنند تا روی پایان نامه‌ها نظارت داشته باشند.

در صورتی که هیچکدام از این موارد رعایت نشود پایان نامه مذکور از نظر وزارت علوم هیچگونه ارزش علمی ندارد."

به عبارت دیگر پژوهش علمی در مورد مسائل ایران فقط و فقط از دریچه دیدگاه حضرات نظام پر برکت باید انجام گیرد و لاغیر و آنهاییکه میگویند پژوهش های علمی را نمیشود به این مارمولک بازیها مقید کرد، مدارک علمی آنها ارزشی نخواهد داشت. وسلام، کار پژوهش علمی هم شد تمام.

تبریک

//www.icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=156038

در ضمن، دَم حاجی فیروز بروکسلی گرم و سرش خوش باد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

well i am certain

by mahmoudg on

that this regime has sent capsules into space by defying the laws of physics.  You see, Fred, Islam has its own set of laws when dealing with Physics and mathematics.  Every so often the dreadful Mahdi sends a few inklings of it down from the chamkaran well to be used by the scientists of the Islamic Rapist Cultist regime.  Einstein and Sir Issac, will turn in their graves.