چریدن نوروزی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
20-Mar-2011
 

به این خجسته روز نوروز سوگند درست میگه، به پیر و پیغمبر قسم که راست حسینیش را میگه.

منظور حاج آقا محمد تقی رهبر است که " رئیس فراکسیون روحانیون مجلس " در نظام پر برکت تشریف دارند.

حاجی از بریز و بپاش برگزاری " دومین جشنهای بین المللی نوروز " که قراره به تقلید از جشنهای دوران شاه مغفور تو تخت جمشید با شرکت عده ای مهمان خارجی برپا شود، حسابی پَکر و دلخوره.

حاج آقا رهبر میگه:

" در حالی که مردم گرفتار هزار بدبختی هستند چرا باید پول ملت را خرج یک عده کنند که بخورند و بچرند* ؟

مردم گرفتار هزار بدبختی هستند ؛کشاورزان کشور دچار بی آبی و خشکسالی هستند و شما دلتان را خوش كرده ايد به این جشن ها و بزن و بکوب ها، این ها چیزی نیست كه با مصالح نظام هماهنگی داشته باشد.

این پولهايی كه اینها برای برگزاری جشن نوروز راحت خرج می کنند مجوزش را از چه کسی گرفتند ؛كی از ملت اجازه گرفتند كه این کارها را انجام بدهند "

حالا اگه حاج آقا همت کنه و یه ذره هم راجع به سی و دو سال بریز و بپاش و حاتم بخشی و خوردن و بردن و به تعبیر خودشان، چریدن، اسلامیستهای نازنین صاحب جان و مال ایرانیان که همه و همه بدون " از ملت اجازه گرفتن " صورت گرفته نگرانی بخرج بده که دیگه نور علی نور میشه.

تبریک

//www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=49069

*چریدن یعنی گیاه خوردن و علف خوردن چارپا.

------------------------------
نوروز بر هر آنکس در هر کجای گیتی که آنرا جشن میگیرد و بر جمیع ایرانیان اسیر دینکاران فرخنده باد.

چنین نبوده، چنین نیز نخواهد ماند!


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Mona 19

...

by Mona 19 on

Happy Naw-Ruz Fred ...

Wishing you and your loved ones health, happiness, peace and prosperity.

Most regards,Mona 


ahang1001

این نظام کارش به جایی کشیده شده است

ahang1001


که هر کاری بکند بد است

چه در تخت جمشید جشن بگیرد..چه نگیرد

چه حاج آقا موافق باشد...چه نباشد

این نظام تلخ است

از تلخی...شیرینی پدید ناید

شیرین

 


Maryam Hojjat

Very True

by Maryam Hojjat on

Bastard Haji only thinks & talks when Is Nor ISlamic.