دروغ سبز

Fred
by Fred
01-Apr-2011
 

در بسیاری از کشورها روز اول ماه آوریل به عنوان روز ویژه ای برای گفتن دورغ های بامزه شناخته میشود.

برای ایران و ایرانیان روز اول ماه آوریل ویژگی دیگری هم دارد. سی و دو سال پیش در چنین روزی مردم ایران با شور و شوق و هیجان و امید به آینده ای روشن در صف های طولانی ایستادند تا به پای صندوق "رفراندوم آری یا نه" بروند و به جمهوری اسلامی رأی بدهند.

برگه رای، دو نیمه «آری» -به رنگ سبز- و نیمه «نه» -به رنگ قرمز- بود و روی آن چنین درج شده بود:

"بسمه تعالی

دولت موقت انقلاب اسلامی

وزارت کشور

تعرفه انتخابات رفراندم تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت."

متأسفانه این "رأی گیری" و عواقب آن رنگ سبز منجمله قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه که بعداً "از تصویب ملت" نگذشت، دروغ روز اول ماه آوریل نمیباشد و سبزبازی همچنان ادامه دارد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

The Fools' Comments

by Demo on

As any day of the year is the same for the fools population on cyberspace, their perception of others as "goosalehs" & blaming of their own low esteems on religion stay the same on April, 1 known as fooling others day.


mahmoudg

I remember I voted "No" to an Islamic Republic

by mahmoudg on

we got dirty looks, but my entire family (all four of us) voted no.  We had the vision to know what would happen, but i suppose millions of "goosalehs" just wanted to follow an illiterate moron. Worse, a moron of the Islamic kind.