مجلسیان شوخ طبع

Fred
by Fred
03-Sep-2009
 

زمانیکه جان و مال مردم و آرای آنها ارزش پشیزی نداشته باشد صد البته که "نمایندگان " مردم هم راجع به بد نام ترین و رسوا ترین قتلگاه و شکنجه گاه و مکان تجاوز جنسی به همان مردم که " نماینده " آنها میباشند  لودگی میکنند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred