دست خر کوتاه!


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-Apr-2011
 

تو سی و دو سال گذشته عربستان (ملک طلق خانواده سعود) و نظام پر برکت (مالک ایران و ایرانیان) مشغول جنگ اعلام نشده بوده اند. تقریباً سر نخ همه بلواهای دینی و فرقه ای و نژادی در منطقه، و یه تُک پا آنورتر، به دعوا بین این دو نظام غیر منتخب میرسه.

از سنی و شیعه کُشی یومیه در پاکستان گرفته تا دیگر وحشیگریها در افغانستان و عراق و حتی سودان در آفریقا، تا موش دوانی در شیخ نشینهای تازه تأسیس داده شده در حوزه خلیج فارس و لبنان و الی آخر.

دیروز در واکنش به قر و لند وحوش غیر منتخب اسلامیست در ایران که از دخالت نظامی عربستان برای سرپا نگاهداشتن یک رأس اخی عین خودشون غیر منتخب در بحرین تُرش کرده اند، یکی از مقامات عربستان گفته:

"بیانیه نمایندگان مجلس ایران نمونه ای از دخالت عمدی این کشور در امور کشورهای منطقه و نادیده گرفتن استقلال و تمامیت ارضی آنها است."

با در نظر گرفتن ماهیت اصلاح ناپذیر و وحشی هر دو طرف نزاع، چاره ای جز واکنش به اینصورت نیست که: حدود پانصد سال پیش عبدالرحمن جامی گفته: "کآمد ز نزاع سنی و شیعه قی ام"، اکثریت مردم گرفتار این حالت تهوع هستند، بس است، مردم آزادی میخواهند، آزادی، دست خر کوتاه!

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110402_l...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

دست کی کوتاه؟

Demo


دست آنکه دین را وسیله منافع پلید خود کرد و برای تفرقه افکنی آنرا تکه تکه کرد. دست آنکه خاور میانه را بشکل مستعمره خود در آورد و شاه و خلیفه برای خرکردن خلق و سواری گرفتن از آنها تراشید. پیروان ابراهیم را مکتبی کرد و آنها را بجان هم انداخت. حوضه های دینی بر پا داشت و مفتی اعظم و شیخ و آقا ملا و آخوند و آیت الله و دکترای دین برای تفرقه آوری بیشتر میان مستعمره های خود بوجودآورد. عراق و ایران را بجان هم انداخت و دشمن اسراییل را از عراق برداشت و عراق را اشغال کرد. افغانستان را اشغال کرد و پادگان دریایی درخلیج فارس بنا نهاد. پادگان نظامی دایمی در عربستان برپا کرد و بحرین را جایگاه نیروی دریای خود کرد. اینترنت ساخت که با وعده های کاذب دموکراسی و انتخابات و غیره بیشتر و بیشتر مستعمر شدگان را در گهواره های خود تکان دهد و در خواب شیرین نگهدارد.
غفلت زیاد.


mahmoudg

well said

by mahmoudg on

as always