بیرق منحوس شیر و خورشید


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-Apr-2011
 

حضرت "امام" خمینی کبیر در ۱۰ اسفند سال ۵۷ فرمودند:

"ما یک مملکت محمدی ایجاد می‌کنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهنشاهی باشد، آرم‌های ایران نباید آرم‌های شاهنشاهی باشد، باید آرم‌های اسلامی باشد. از همه وزارتخانه‌ها، از همه ادارات، باید این شیر و خورشید منحوس قطع بشود، علم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برود. اینها آثار طاغوت است؛ این تاج، آثار طاغوت است؛ آثار اسلام باید باشد.” *

و در پی این دستور است که عشق به میهن و تاریخ هزاران سالۀ آن و دیگر علایق خُلۀ حاج آقا، البته دکتر، حمید نعیمی، فوران میزند و سر ریز میشود و سرانجام به طرحی مبدل میگردد که اکنون زینت بخش "بیرق" نظام پر برکت است.

در توضیحی که پریروز منتشر شد، حاج آقا دکتر در مورد الهام نقش و نگار "بیرق" فرموده اند:

"هلالی‌های تعبیه شده در این آرم از نقش مبارکی ریشه می‌گیرد که حضرت رسول (ص) بارها با شمشیر مبارک‌شان به عنوان امضا بر روی شن‌ها ترسیم کرده اند. این پرچم به امید دادن به دست حکومت امام زمان (عج) طراحی شد."

حرف و حدیث های جالب دیگری حاج آقا دکتر حمید راجع به "بیرق" ابداعی که بعضی ها آنرا کپی مطابق با اصل آرم سیکهای هند میدانند نیز زده که به مرورش می ارزد.

*صحیفه امام، ج ۶، ص ۲۷۵

//www.e-heyat.com/fa/89/878aspx


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Siavash300

Demo, the issue is stinky mullahs on power in Iran

by Siavash300 on

Iran is going through the darkest time in it's history. Since these Islamic monsters took power in Iran, Iranians experienced the most horoble time and being victimized by the ideas of lizard eater arabs that belong to nomad tirbes of arabs 1400 years ago. The barbaric laws such as lashing people like an animal in public and stoning Iranians to death. These savage and barbaric laws imposed to Iranians by Khomaini and all those half breed arab bastards so called "Sayyed". Now, that bring the question of Khomainie who was from indian decendant and legitimacy of that monster. No one from decent parents could do such a horoble crimes against Iranians during last 32 years. I think Mahmoudg had an excellent point.


Demo

A Piece of Advice

by Demo on

God forbids, if you are horrified of the rumors around about your own mom's obscure past; you don't carry your dad's DNA; you hate your Arabic first & last names; and you always wish for your motherland's surgical removal by the "insane world's military" from face of the earh then begin using the worst profanities possible in your comments on IC & calling all others' mothers 'Indian Whores", "Whores", "Bi&*@s" and etc. Good Luck

عشق به وطن اگر به نشان روی پرچم باشد و دینی که به بر پاکردن و علم کردن بیرق و چشم براه امام غایب؟؟ بر روی اسب سفید باشد هر دو برای فریب و در جهت رنگ کردن جماعت ساده لوح باشد 


mahmoudg

i once had a Sikh friend

by mahmoudg on

tell me, how their emblem looks exactly like the one we have on our flag.  I did not have the heart to tell him, that Khomeini was born to a mother who was an Indian whore.  But then again, as i have said many times before.  How many times did Mohamad sleep with whores in his life time? I rest my case.