ریشه کنی همجنس بازی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
06-Apr-2011
 

قبل از هر چیز بخشی از فرمایشات حضرت حجت الاسلام آقای دکتر حاج محسن کدیور که در آبان ماه پنج سال پیش، زمانی که در نظام پر برکت تشریف داشتند و هنوز به آمریکای جهانخوار شیطان رجیم هجرت نکرده بودند را مرور فرمایید.

بله، ایشان برادر یکی از همسران وزیر سابق ارشاد در نظام پر برکت، از فعالین "پاکسازی دانشگاه شیراز" در دوران انقلاب فرهنگی حاج فرج دباغ عبدالکریم سروش شده و همان کسی هستند که گفتند که شعار مردم ایران "هم غزه، هم لبنان" بوده است.

پرسش:

"آیا فقه سنتی در مورد نوع انتخاب شریک جنسی (همجنس بازی) به گونه ای تبعیض آمیز عمل نمی کند؟"

بخشی از پاسخ:

"روشنفکری دينی در این مسئله كه فاقد پشتوانه عقلائی است با اسلام سنتی در حرمت شرعی و اصل مجازات(فارغ از نوع آن) برخوردی مشابه دارد. البته تجسس در حریم خصوصی افراد هم ممنوع است. با صراحت می گویم مسلمانی مطلقا همجنس گرائی را بر نمی تابد و از تمامی طرق موجه برای ریشه كن کردن این انحراف تأسف بار از جوامع انسانی کوشش می کند."

چند سئوال:

آیا ولی فقیه برونمرزی بخش اسلامیستی جنبش سبز هنوز به این اظهارات پایبند است؟

آیا هیچ تفاوت ماهوی در این خشک اندیشی و بربریت "ریشه کن کردن" با آنچه وحوش بر سر کار در ایران دارند وجود دارد؟

آیا همۀ اسلامیست های "روشنفکر" جنبش سبز تا این حد از مرحله پرت هستند؟

آیا چند سال زندگی و "تدریس" در دانشگاهی در آمریکا کوچکترین منفذی برای استنشاق ایده های جدید و خانه تکانی فکری ایجاد کرده است؟

آیا این همان "بازگشت به دوران طلایی امام" و توحش خلخالی است که حضرات اسلامیستی وعده آنرا میدهند؟

آیا آن نوع "رحمانی و انسانی" که ایشان و دیگر نوچه های شارلاتان علی شریعتی تبلیغ میکنند، بزک وضع موجود نمیباشد؟

//www.aftab-magazine.com/articles/2006092.htm...

//www.salon.com/news/politics/war_room/2011/0...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

A Chicken Hawk?

by Tavana on

Musings of a Former Chicken Hawk is a better title for the blogger here as he or she cares so much for the homos in Iran where pepole are suffering from all sorts of social diseases, the least of which is a FCH's concern! Are not homos going to suffer the most by the 'air tight' sanctions if imposed per this FCH's request?


comments

Scientific International Journals.

by comments on

Please find below some Scientific International Journals including high impact journals contributing to this subject.  They include research on body's physicology and psychology of homosexuals.

Gay and lesbian issues and psychology review

Gay & lesbian review worldwide  

Gay community news

Harvard gay & lesbian review

Journal of gay & lesbian mental health

Recognizing Lesbian and Gay Families: Strategies for obtaining domesticpartner benefitsJournal of gay & lesbian social services

Journal of homosexuality


Maryam Hojjat

Thanks, Fred

by Maryam Hojjat on

for bring this Sharlatan Islamist & his shameful ideas to our attention.  Shame on Kadivar, Sourosh, Mosavi and other Islamists with their shamful idealogy.