فیلم کهریزک

Fred
by Fred
06-Sep-2009
 

"تألم حضرت آقا "باعث شد که به سرعت کهریزک را تعطیل کنند ننگ کهریزک بختکی است که تا ابدالدهر حضرت آقا و یک یک طرفداران جمهوری متجاوز گر جنسی او را رها نخواهد کرد و ایندست ماستمالیها تنها نمک پاشی بر زخم ملی است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred