کشتن مجاهدین خلق ثواب دارد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Apr-2011
 

موارد انگشت شماری وجود دارند که اکثر ایرانیان بر سر آنها توافق داشته باشند، با استناد به شواهد و قرائن، یکی از این موارد عدم علاقه و بعضاً کینه و نفرت به سازمان مجاهدین خلق ایران است.

دلایل این امر بسیار است. تعداد قابل توجهی از وحوش اسلامیستی بر سر کار در ایران خصوصاً طیف " اصلاح طلب " از گود قدرت اخراج شده در برهه ای عضو و یا هوادار(سمپات ) سازمان مجاهدین بوده اند و این امر راجع به مریدان شارلاتان شریعتی و دیگر از ایندست افراد نیز صدق میکند.

ولیکن دلیل اصلی همان همکاری مجاهدین در سرکار آوردن اسلامیستها و بعد از شکست در جنگ قدرت پیوستن آنها به صدام حسین تکریتی و همکاری با آن جانی بالفطره در جنگ تحمیلی علیه ایران است.

اینها تنها شمه ای از کارنامه سیاه مجاهدین است. ولیکن به اشارۀ آن پیر فرزانه، عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو:

پرسنل مجاهدین از فداکار ترین و ایران و ایرانی دوست ترین ها هستند و حساب آنها با رهبرانشان جداست. و همچنین خدمات مجاهدین در رسوا کردن برنامه تسلیحات هسته ای وحوش اسلامیستی غیر قابل انکار است.

اینکه اسلامیستها و لابی های آنها مداوماً علیه مجاهدین تبلیغ میکنند دلیل آن نمیشود که کشتن مجاهدین خلق ثواب داشته باشد.

خبر حمله وحشیانه سربازان عراقی به کمپ اشرف و قتل تعداد زیادی ایرانی در آنجا ممکن است دل بعضی ها را خوش کند، ولیکن این عمل غیر انسانی و لازم است محکوم شود.

امروز از روزهای دیگر برای ایرانیان تیره تر است و غم انگیزتر.

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110408_l...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Sad News for Those who were

by Maryam Hojjat on

killed by Arabs on Friday in AShraf Camp were IRANIANS who were brianwashed by Traitor Rajavis.