دائی علی

Fred
by Fred
09-Sep-2009
 

محمود تهرانی خواهرزادۀ علی خامنه ای از دائی علی و جمهوری پر برکت میگوید


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred