بیضۀ مبارک سید علی آقا رهبر


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
17-Apr-2011
 

اخیراً بر شدت و حدت مسابقه بین ملازمان رکاب سید علی آقا رهبر در استفاده بهینه از دستمال یزدی افزوده شده است.

سیدنا علی آقا رهبر که تا شب قبل از رهبر کردنش درجۀ "حجت الاسلام " داشت، از فردای آنروز مکتب نرفته و خط ننوشته به " آیت الله " ارتقاء درجه گرفت و نرمک نرمک " آیت الله العظمی " شد که " مرجع تقلید " پشت قباله اش است.

پس از آن بسرعت مدارج " امیر المومنین " و " امام " را پشت سر گذاشت تا شد " نایب آقا امام زمان ".ولی کی کفاف دهند این درجات اشتهای سید علی آقا رهبر را.

پس کار به فیلم سینمایی ساختن و " سید خراسانی " افسانه های حضرات رسید و بعدش به " یا علی " گفتن ایشان در بدو تولد و هجرت از رحم مادر.

ولیکن فصل الخطاب دستمال یزدی کشان آن بیضۀ مبارک، آن بزرگ مرد کوچک، حاج آقا احمد جنتی است که کار را با نسبت انالحق به سید علی آقا رهبر دادن تمام کرده:

"نتیجه این‌که هر کس وی [سید علی آقا رهبر] را یاری کند خدا را یاری داده و هرکه با وی دشمنی کند با خدا دشمنی کرده و خدا نیز با او دشمنی می‌کند و در این خصوص جای تردیدی وجود ندارد".

به این میگویند طی طریق کیش شخصیت، بقیه ول معطلند. هیتلر و استالین و صدام و دیگر جانیان تاریخ باید پیش این وحوش اسلامیست لُنگ بیاندازند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

And GOD's Response to mahmoudg:

by Demo on

Unlike the "Nature" that can not reponse to its worshippers,like mahmmodg here, the GOD in Quran responses to the actions of evil doers like Janati, Rafsanjani, Khamenie, & mahmoudg himself so strongly as: "And who could be more wicked than he who invents a lie about GOD, or says, "This has been revealed unto me, the while nothing has been revealed to him?" If you couldst but see [how it will be] when those evildoers find themselves in the agonies of death, & the angles stretch forth their hands [and call]: "Give up your soul! Today you shall be requited with suffering of humiliation for attributed to GOD something that is not true, and for having persistently scorned His messages in your arrogance!" (6:93)


mahmoudg

God must be really stupid

by mahmoudg on

to have choosen a fool like Seyed Ali as his representative.  If millions of people utter the phrase "Mobarak Ben Ali, Nobate Seyed Ali", then this does not say much about God for having chosem this looser as his selected official.


Roozbeh_Gilani

Dear all_Iranian, you are very right

by Roozbeh_Gilani on

But, as the topic of blog was Rahbar's that region of Anatomy, and given the previous comments on "Hastei' thing, I thought, why not? It was sunday morning, I'd just got back from a run and coffee was not brewed yet after all :)

 

"Personal business must yield to collective interest."


All-Iranians

Dear Roozbeh Gilani

by All-Iranians on

They are not those you named. Actually the main point seems to be:

KHAYEH MAALI


Roozbeh_Gilani

خلیفه تخم سگ شیعه....

Roozbeh_Gilani


و "سربازان" گمنامش در اینترنت!

بیضه=هسته=تخم!

 


پندارنیک

Mullah Majesty

by پندارنیک on

Can I most cordially suggest adding the corrupt Mir5's aka the Pahlavis to the list of those who subscribed to the "cult of personality"?


Maryam Hojjat

Very Sad & ridiculous

by Maryam Hojjat on

What is going on in IRAN with these lies, deciets and propaganda.  Unfortunately, Ignorant religious people buy these BS.