کوچه علی چپ، منزل رحیمی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
18-Apr-2011
 

چند روز پیش در مراسم افتتاح "شانزدهمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی " حاج آقا محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور منتصب سید علی آقا رهبر حرفهای بامزه ای زده و یک سئوال مهم هم مطرح کرده:

1-" تا کنون جایی نشنیده اید که گفته شود جمهوری اسلامی ایران در جایی خونی ریخته است در صورت آنکه آمریکا در تمام اقدامات شیطانی در دنیا که منجر به خونریزی و تشنج شده دست داشته است."

2-" راه رفاقت با ایران باز است و منتظریم تا دست این رفاقت ما از سوی کشورهای دیگر فشرده شود."

3-" ما بزودی اقدام به افشاگری در این زمینه خواهیم کرد تا جهان متوجه شود تحریم در سیاست ها و اقتصاد ایران حتی ذره ای تاثیرگذار نبوده است."

4- "با کدام گناه ایران مورد تحریم قرار گرفته است؟"

در صحت اینکه خدای ناکرده نظام پر برکت " خونی ریخته " باشد قبرستان های درندشت متعدد و حتی ویدیو های گوناگون وجود ندارند و امروز هم بیستمین سالروز یکی از آن خون های نریخته نمیباشد.

و صحت اینکه نظام پر برکت منتظر است " تا دست رفاقت " آن نازنین نظام مامانی فشرده شود را میشود از قریب به سه سال "دست دراز شده برای دوستی " آقای باراک حسین اوباما جویا شد.

و زحمت اثبات اینکه تحریم " حتی ذره ای تاثیر گذار نبوده " را محمدرضا بهزادیان، عضو پیشین "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن " در نظام پر برکت بر عهده گرفته است.

سرانجام آنکه اگر حاج آقا رحیمی خودشان را به کوچه علی چپ میزنند دلیل نمیشود که برای تحریم وحوش اسلامیست "گناهان " عدیده منجمله تروریسم بین المللی، نقض سیستماتیک حقوق بشر و برنامه غیر قانونی تسلیحات هسته ای وجود نداشته باشد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

این وحوش اسلامیست

mahmoudg


وقاحت را به ارج اعلا رساندند. 


Maryam Hojjat

Well Said, Fred

by Maryam Hojjat on

Islamist like rahimi in IRR/IRI needs to Zer Be Zaneh Daem.