خمینی نامه به تقلید از شاهنامه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
18-Apr-2011
 

نام محمد تقی گنابادی، معروف به شیخ بهلول با واقعه مسجد گوهرشاد در زمان مرحوم رضا شاه پهلوی و مخالفت حضرات با کشف حجاب بر سر زبانها افتاد.

زندگی پر فراز و نشیبی داشته، منجمله حول و حوش زمانیکه مصر خواهان جدایی خوزستان از ایران و نام گذاری " خلیج عربی " بر روی خلیج فارس بود و ابراهیم یزدی، ابوالفضل بازرگان و دیگر "ملی مذهبی " های نازنین مشغول آموختن عملیات " چریکی " در مصر از افسران جمال عبدالناصر بودند، بهلول ریاست بخش فارسی رادیوی مصر را بر عهده داشته است.

بهلول پیش از انقلاب به ایران بازمیگردد و سرانجام در ۷ مرداد ماه ۱۳۸۴ در سن ۱۰۵ سالگی میمیرد. به تازگی کتابی از او بنام " خمینی نامه " به تقلید از شاهنامه به چاپ رسیده که قرائت این چند بیت از آن پر بدک نمیباشد:

پس از حمد حق و درود رسول
ثنای همه خاندان بتول

مرا هست مقصود در این کتاب
بیان کردن قصه‌ی انقلاب

که رخ داد در دولت پهلوی
به دست توانای مردی قوی

خمینی با عز و شان و وقار
امام خردمند پرهیزگار

زعیم شجاع و کریم سخن
که دین یافت از همتش فرخی

گر آن همت و قهرمانی نبود
در این روز از دین نشانی نبود

انتشار خمینی نامه و دست آورد "زعیم " بر وحوش اسلامیست مبارک بادا!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Shazde Asdola Mirza

آقا فرد: دیگه قرار نبود بقیه کتابو سانسور کنی‌

Shazde Asdola Mirza


 

شهنشاه بی‌ مغز بی‌ اعتبار

همی‌ خواست کشور کند استوار

همش دانش و صنعت و مدرسه

همه جا شده پر ز دانشکده

مریض روانی‌ به تیمار گاه

جذامی و مسلول در جایگاه

برای زنان بر شده بوستان

همه کودکان سوی کودکستان

به پول دلار و به دینار نفت

همش میفرستاد عالم به تفت

همی‌ مملکت پر ز دانشگران

سر گاو و خر مانده بار گران

...

ولیکن امام خران مژده داد

به گاوان دلشاد هم سجده داد

که من خویش خدمتگزار شما

پول نفت آرم ، کنار شما

تمام خران را به سر جا کنم

همه گنج ایران هویدا کنم

چنان کشوری سازم آراسته

همه باغ و بستان پیراسته

...

چو پیغام آقا به توده‌ رسید

از آن گه‌ ستان حزب توده‌ رسید

رفیقان همه عاشق جنگ و مرگ

علف خورده از استالین مشنگ

همه جان گرفته فدایی شده

گروهی مجاهد، پیکاری شده

ولی‌ جمله در یک سخن استوار:

که مرگ است تا جاودان برقرار

...

چو مرگ عزیزش به ما حمله کرد

به مرگ عزیزان خود خنده کرد

همه شاد و خندان شهیدان شدند

همه از شهیدی چه شادان شدند

سر هر شهیدی دو صد جنگ بود

که این توده‌ ای، یا مجاهد نبود

فدأیی آقا است این جان ستان

نه خلقی چریک و نه از دوستان

چو عفریت مرگ و بلا حمله کرد

به سر تا سر ملک ما خیمه کرد

نبینی دگر مهر و آئین و عشق

همه مرگ بینی‌ و مرده است عشق

...

بقیه در شماره بعد


Demo

تقلید <لول لول> لانه!!

Demo


در مقایسه با الکل و مواد مخدر که انسان را <لول لول> می کند بسیاری از اعمال دیگر چون تقلید کور کورانه از دیگران و غرور بیجا و عزت نهادن قلابی به دیگران و غلام بودن و حماسه سرایی و غیره و غیره که از صفات برجسته ما ملت غیور است انسان را به <شیشلول> تبدیل می کند. و همانگونه که کورش کبیر هرگزتصور نمیکرد محمد رضا نامی روزی بالای مقبره اش بایستد و ندا سر دهد که کوروش آسوده بخوابد که ما بیداریم!!! فردوسی هم غافل بود از اینکه اشعارش روزی مورد تقلید یک <بهلولی> قرار میگیرد که <لول لول> بعد از تعارفات متداول به <خالق عقل و شعور> و پیام آور او به مداحی و عزت نهادن بیک بشر فانی همچون خود می پردازد حال  آنطرف چه شاه باشد و چه خمینی. دریغ و حیفا از گرانبها ترین هدیه خداوند به بشر دو پایش: عقل!!


Maryam Hojjat

Khomeini Wiped off Islam from

by Maryam Hojjat on

most Iranians' heart.  The Only thing which we have been blessed by these monster akhoonds.  They showed real Islam to IRanians and most has lost their faith to this barbaric religion.