چخه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Apr-2011
 

همین یکشنبه گذشته، وزرای خارجۀ شش کشوری که شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل میدهند تو ریاض جمع شدند و یک بیانیه صادر کردند که لُب کلامش این است که وحوش اسلامیست تو کار ما دخالت میکنند، شاخ و شونه میکشند و مرتباً موش میدوانند؛ از ما گفتن، کشورهای گردن کُلفت جهان آزاد یه کاری بکنید!

دیروز رئیس جمهور منتصب سید علی آقا رهبر به شش کشور گفت چخه و سخنگوی وحوش اسلامیست در تهران هم اعلام کرد که نخیر ما با همه اعضاء شورای همکاری خلیج فارس خیلی هم خوب و خوش و اِخی هستیم و آنهایی هم که چشم دیدن این روابط حَسنه را ندارند ریگی تو کفششونه.

به عبارت دیگر:همه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس مشترکاً بیانیه بسیار واضح علیه وحوش اسلامیست صادر میکنند.

وحوش اسلامیست میگویند : " ما برای این بیانيه ارزشی قائل نيستيم " و "بیانیه صادره از جانب شورای همکاری [خلیج فارس] دیدگاه تمامی اعضای این شورا نبوده."

آنوقت طفلک سنگ پای قزوین اسمش بد در رفته.

اگر فیتیلۀ آتش حیدری و نعمتی که وحوش اسلامیست بادش میزنند پایین کشیده نشه، بزودی کار بد جوری بیخ پیدا میکنه.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

تکرار مکررات

Demo


تکرار مکررات بطور قطع به نیستی و هلاکت می انجامد


mahmoudg

تکرار میکنم که وقاحت

mahmoudg


در اسلام بخصوص در میان آخوندهای این جمهوری نکبت بر حد و مرز نمیشناسد

Demo

پسه

Demo


ایام پسه که یاد آوری رهایی پیش کسوتان توحید الهی از زنجیر وحوش فرعون ویارانش است مبارک باد بر تمام عاشقان راستین آزادی بشر از هر گونه بردگی و ظلم و ستم زور گویان ظالم.