مجهول معادله


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
23-Apr-2011
 

گرچه هنوز تعداد دقیق شهروندان سوریه ای که بدست نیروهای مسلح آن کشور دیروز به قتل رسیده اند معلوم نیست، ولیکن رقم بیش از ۷۲ قربانی نشان از تصمیم بشار اسد از پیگیری راه پدر جانیش حافظ اسد و سرمشق و کمک گرفتن از وحوش اسلامیست در ایران دارد.

در بخشی از بیانیۀ دیروز رئیس جمهور آمریکا علیه توحش اسد آمده است:

"پرزیدنت اسد به جای اینکه به مردم گوش فرا دهد، خارجی ها را مقصر می داند و از ایران برای سرکوب شهروندان سوریه کمک می خواهد و به همان شگردهای وحشیانه ای متوسل می شود که متحدان ایرانی اش استفاده کرده اند."

وقتی کار به این نوع رویارویی با مردم عاصی شده میکشد؛ تنها مجهول معادله تعداد جان شهروندان سوری و ایرانی است که این جانیان بالفطره پیش از سرنگونی خواهند گرفت.

بر مردم آزادۀ جهان است که سیاستمداران کشور های خود را تحت فشار بگذارند تا هرگونه رابطه سیاسی و اقتصادی با این دو رژیم یاغی را تا سرنگونی آنها به تعلیق در آورند. تحریم نفت نظام پر برکت یعنی فرش را از زیر پای هر دو نظام آدم کش کشیدن.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Well Said, fred

by Maryam Hojjat on

IRR/IRI & its friend Syria are doom to destruction soon.  we will see soon.


Artificial Intelligence

Great Article Fred!

by Artificial Intelligence on

Thanks!


پندارنیک

Divine parameter

by پندارنیک on

Incidentally, 72 is a sanctioned number in shia Islam. I'm only wondering how genuine democracies will burgeon forth while Al-Qa'ida standing by and ready to fill the vacuum.

Will the state of Israel ultimately benefit, dear Fred?