فرزند ناخلف شیرین عبادی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
25-Apr-2011
 

بانو شیرین عبادی در مصاحبه اخیر خود با روزنامۀ وال استریت ژورنال حرفهای قابل تأملی زده اند.

ایشان ضمن تجدید نظر در مواضع پیشین خود در مخالفت با تحریم بین المللی علیه صنایع انرژی [نفت]، کمک خارجی به ایرانیان و "انرژی هسته ای غرور ملی " بودن، همچنان بر بکارگیری قانون اساسی نظام پر برکت در "اصلاح " گام به گام اصرار میورزند.

در این مصاحبه استدلال ایشان در این مورد این میباشد:

"بانو عبادی ترجیح میدهد که فشارهای سیاسی و قانونی را در جهت وادار کردن دولت ایران به احترام گذاشتن به حقوق موجود و نادیده گرفته شده در قانون اساسی وارد کند.

برای مثال، حقوق اقلیت های قومی—آذری ها، بلوچ ها، اعراب و دیگر ان—برای تدریس زبان مادری به فرزندانشان.

بانو عبادی میگوید: " درخواست برای به اجرا درآمدن این قوانین اولین گام است. پس از آن مردم طبیعتاً قوی تر خواهند شد. آنگاه خواهند توانست گام های دیگری را بردارند."

سئوال:

نظام پر برکت که بانو عبادی و همفکران ایشان در پی " اصلاح " آن از طریق "اجرای بدون تنازل قانون اساسی " آن میباشند حاوی اصل صد و ده و اختیارات فرعونی ولی مطلقه فقیه است.

آیا این وعده سر خرمن دادن همانی نیست که " اصلاح طلبان " دادند و پس از هشت سال که هم "مجلس " را داشتند و هم " شورا های شهر " و هم " ریاست جمهوری " با " حکم حکومتی " مواجه شدند و دست آوردشان بجز خیل به قتل رسیده ها، به اسارت کشیده شده ها و مجبور به مهاجرت شده ها هیچ بوده است؟

آیا زمان آن نرسیده آندسته انقلابیونی که تعلق خاطر به یک کاسه کردن دین و دولت داشته، مثل ابراهیم یزدی و دیگر "ملی-مذهبی" های نازنین، و در بر سر کار آوردن این نظام پر برکت کوشا بوده اند—مانند بانو عبادی که در این مصاحبه به این امر اشاره میشود—رشادت اخلاقی به خرج داده و قبول فرمایند که این ناخلف فرزندشان "اصلاح " پذیر نیست؟


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
ComraidsConcubine

ROOOOOOOOFLM!!!!!!!!!!!!

by ComraidsConcubine on

 

Oh Fred, I really am so sorry about your blog, which I haven't even read yet, but Fred, Mr or Mrs Roozbeh Gilani's comment has had me absolutely roll out loud with laughter. 

I have NEVER LAUGHED so much on this site, ever! I'm surprised I can still type.Roozbeh_Gilani

برو کار میکن مگو چیست کار...

Roozbeh_Gilani


 My arabic is bad, your farsi sucks, so here for you in english:

g..e..t   a   r..e..a..l  j..o..b 

Your dozen or so user ID's ranging from a "communist", to a fat carzy woman, to this one, is not fooling anyone. Your constant defence of the terrorist islamist regime of Iran, your constant love for arab racism and terrorism, you constant hatred for Iran and it's culture, your daily hateful rants about jews, your daily loutish comments on Fred's blogs, your gibberish wrapped in psedue intellectual crap (masalan!!!), tells us all who you are, why you are here and who pays you.

Now buzz off before your paymasters in the etelaata ministry of islamist regime here about your dismal performance and hire a monkey in your place!

"Personal business must yield to collective interest."


پندارنیک

من دیگه زبونم مو در آورد

پندارنیک


 

 

 

My dear friend needs not my reminder that reform is a process and not an instantaneous occurrence. 

I...t........t...a...k...e...s........t...i...m...e...

The whole nation as an entity is in the right path to political maturity with no need for your daily instructions, or those of mine.