پیدا شد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Apr-2011
 

پس از دو هفته ناپدید شدن، اکنون کاشف به عمل آمده که محمد سیف زاده، وکیل حقوق بشر و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در اسارت وحوش اسلامیست بوده و در رضاییه ( ارومیه ) زندانی میباشد.

سال پیش این مدافع حقوق بشر به جرم " تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت داخلی، فعالیت تبلیغی علیه نظام " و وخیم تر از همه، "تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر "، به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد و پرونده اش در " تجدید نظر " دم و دستگاه سرکوب قوه قصابیه است.

پس ازاطلاع از محل اسارت او، پسر ایشان به همراه وکیل آقای سیف زاده، بانو مرضیه نیک آرا، فوراً از تهران به رضاییه رفته اند. بانو مرضیه نیک آرا فرموده اند:

"به من اجازه ملاقات ندادند و پسر ایشان موفق شد به مدت یک دقیقه ملاقات داشته باشد و بعد از ملاقات گفتند، وضعیت جسمی او بسیار نامناسب بوده، پای ایشان صدمه خورده و به شدت هم لاغر شده‌اند. با این وصف به او هم بیشتر از یک دقیقه اجازه ملاقات نداده‌اند."

البته محمد سیف زاده اولین مدافع حقوق بشر نیست که وحوش اسلامیست به سراغش رفته و زجرش داده اند، فهرست بلند بالایی از ایندست نیک سیرتان وجود دارد.

از واجبات مسلم مدافعان حقوق بشر و انسانهای آزاده است که نگذارند نام و حال و روز و سرنوشت این نیکو نهادان از اذهان عمومی پنهان بماند. باشد که سرانجام کانونهای وکلاء در جهان آزاد، منجمله کانونهای وکلای ایرانی، برای همکاران خود دستی برآرند و کاری بکنند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

human rights

by mahmoudg on

The number one of tenenant of Cyrus and the Persians.  Islam could not even dream of coming close to the greatness of what the Persians accomplished pre-islam.  Islam is the filth and we Iranians can one day free oursleves from the clutches of it, and throw it back into the peninsula it crawled out of.


Maryam Hojjat

Weel Said blog

by Maryam Hojjat on

Thanks for your endless effort for plight of Iranians.