حاج خانم علی آقا زایده

Fred
by Fred
29-Apr-2011
 

این روزها اوضاع در نظام پر برکت حمار در حمار عجیبی شده و اسلامیست صاحبش را نمیشناسه، هوا پس و اوضاع حسابی خیطه.

از یکطرف پس از اجرای طرح آزادسازی قیمتها، جهش های نجومی هزینه زندگی کارد را به استخوان مردم رسانده و از طرف دیگه درست زمانیکه بیکاری بیداد میکنه، ته کشیدن حساب ذخیره ارزی، اجرای امور عمرانی کارآفرین را غیر ممکن ساخته.

قوز بالای قوز، نزاع باندهای مختلف اسلامیست بر سر قدرت و مال بالا گرفته و محتمله کار به بزن بزن هم بکشه.

سی و دو سال ندانمکاری وحوش اسلامیست به نتیجۀ منطقی خودش داره میرسه.

به عبارت دیگه، برای آسید علی آقا رهبر داستانِ؛ سپلشک آید و زن زاید و مهمان عزیزم ز در آیده.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Shazde Asdola Mirza

Your Persian pieces have well developed to become fun and nice

by Shazde Asdola Mirza on


Maryam Hojjat

Hopefull approaching the END of IRR/IRI

by Maryam Hojjat on

Down with IRR/IRI , his supporters, & his thugs.