تبریک خودکشی

Fred
by Fred
01-May-2011
 

بارها شنیده اید که، مرگ حق است. بله حق است و هیچکس در هیچ موقعیتی قادر نیست این حق را از کسی سلب کند.

پشتبند خبر فوت زنده یاد سیامک پور زند؛ خبر خودکشی کردن او از طرف دختر و برادرش تأیید شد.

از قرار معلوم آقای پورزند خود را از بالکن آپارتمان محقرش در طبقه ششم به پایین پرت میکند و از حق خود در خاتمه دادن به زندگی استفاده میکند.

ولیکن، با در نظر گرفتن آنچه در یازده سال گذشته دم و دستگاه وزارت اطلاعات آسید علی آقا رهبر با شخص او و همسرش کرد، و پس از آن که خرد و خمیرش کردند هم به پیر مرد هشتاد ساله اجازه خروج از جهنم ندادند تا فرزندانش را ببیند، خود کشی بر او تحمیل شد و حق زندگی از او گرفته شد.

مرگ یک ایران و ایرانی دوست دیگر بر همۀ وحوش اسلامیست و هواداران یهود ستیز و چپولان هم فکر و دست آموز آنها مبارک بادا!


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Down With IRR/IRI

by Maryam Hojjat on

which has caused many Iranians death.