ایرانیان وحشی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-May-2011
 

آدم وحشی شاخ و دم ندارد؛ قصاص عین توحش است، مجریان آن ذاتاً وحشی و آنهاییکه به هر دلیل و برهانی از این وحشیگری دفاع میکنند هم باطناً درنده خو هستند.

بله، قصاص؛ "چشم در برابر چشم " از قوانین ادیان ابراهیمی است. نه همۀ فرامین ادیان مانند تنبیه بدنی همسر توسط شوهر و تبعیض علیه زنان و ازدواج یک نره خر پیر با دختر بچه ای همسن و سال نوه و نتیجه اش محترم و معتبر میباشند.

اعلام شده که در آخرین نمایش توحش اسلامیستها؛ میخواهند " برای اولین بار " با چکاندن اسید در دو چشم یک قربانی، او را قصاص کنند.

یک مرد وحشی بر صورت دختری که خبر مرگش دوست داشته و تقاضای ازدواج او را رد کرده بوده اسید پاشیده.وحوش اسلامیست میگویند:

" حکم در وهله اول توسط خود آمنه و در صورت امتناع وی توسط متخصصان انجام مي‌شود و دقت کافی مي‌شود تا ضایعاتی بیشتر از آنچه به قربانی وارد شده نصیب متهم حادثه نشود."

آمنه؛ آن بخت برگشتۀ از دو چشم کور شده است و به احتمال قریب به یقین در راستای " دقت کافی " و برای جلوگیری از " ضایعاتی بیشتر " نمیتواند کورمال کورمال " حکم " را شخصاً اجرا کند.

بنابراین ثواب اجرای این توحش مقدس به " متخصصان " ایرانی ای میرسد که در این سی و دو سال حکومت وحوش اسلامیست با چشمها از حدقه در آوردن و دستها بریدن و دیگر وحشیگری ها حسابی تخصص پیدا کرده اند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Iran 2050

Hafez for beginners

by Iran 2050 on

Thank you,. yes I meant "us", not the U.S.


Hafez for Beginners

Hafez has "faith"

by Hafez for Beginners on

Fred: Hafez has "faith" and often celebrates it, even in his darkest moments. It's an art in life - and often these guys, by virtue of seeing the worst life had to offer, catapult themselves to a deeper level of embracing their "faith" - in humanity, wine, God, Hazrat-eh Ali - you're right, it's never exactly clear what -- but the "faith" is constant, and when celebrated, always done so in a positive light. It's terribly inspiring - and profound stuff, as I'm sure you know. Thanks. Afsaneh


rtayebi1

Fred joon

by rtayebi1 on

I don't see much difference  between U and khofash-e-shab. U both believe there is an evil in this world and we need to get ride of it.


Fred

افسانه

Fred


نمیخواهم وارد این بحث شوم و نخواهم شد، همین قدر بگویم که شخصیت "شحنۀ نجف" در آن مصرع به دلایل عدیده مورد بحث ادبای استخواندار و تاریخدان بوده و هست. 

 حافظ نامه زیادی سیاست روز را مد نظر قرار دارد، فرار از فلسفه او را اگر خوانده باشید میدانید که چه میگویم،  هم خودش و هم برادرش اهل این نوع مصلحت کاری ها هستند.حافظی هم که با هاشم جاوید نوشته هم اینگونه است. 

دیوان شعر و یا اثر ادبی خلق نمیکنم؛ همانند بیشماران دیگر، یک مخالف یک لا قبای نظام پر برکت هستم.

 کوچکترین نکته مثبتی در این نظام و تداوم آن برای ایران و ایرانی نمیبینم. آزادی ایران و ایرانی را در سرنگونی کل نظام منجمله عزیزان " اصلاح طلب " میبینم.

بنابر این برای آدمی مثل من فکر مثبت کردن راجع به این نظام و وحوش اسلامیست معنی ندارد.

از خواجه هم درس مبارزه با ظلم را میگیرم و مناسک قلندری.

  در ضمن؛ به عنوان یادآوری در مورد شرایط در دنیای مجازی و نیاز به استقامت و ادامه دادن و نازک طبعی و طاقت نداشتن:

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

 که در طریقت ما کافریست رنجیدن

  البته خود خواجه از کافران قهار بود. 

 خوش باشید


Hafez for Beginners

Hope I'm not being too rude...

by Hafez for Beginners on

Iran2050: I'd been reading your "US" in your title - as being the United States. Only after reading your post did I see you meant us... I did want to say that I couldn't agree more with your: "I think the problem with what’s going on with Iran today is US IRANIANS, not Arabs, not Islam, not Jews, etc ……It’s US. Let’s change. For Iran’s sake." Sorry to intrude, Fred. 

Afsaneh


Hafez for Beginners

Hafez "Positively" battling the Negative and the self-righteous

by Hafez for Beginners on

Fred: You quoted a Beyt in your response to me. Thanks for quoting Hafez, I love it. 

I went to the poem you quoted from... and yes, he's terribly upset with the "Sufi" in that Beyt. You have to remember, Hafez hated pretenders, here he is even harsh with the Sufi-s. (To Hafez, any labelling and claim to religiosity is a no-no, even if you say, "I'm a Sufi.") So... he's upset with the pretenders, he often is. But do you know how he most often contrasts that? With an alternate positive. In this same poem,  he recommends that despite all these ills,  you maintain your personal relationship with truth and honesty, which if you do - none less than Hazrat-eh Ali will be your escort!!

So you see, how he went from being very annoyed with something/someone to straight off, plucking himself out of it?  He's one of the most positive literary figures I have ever come across!!

Your "chashm" was charmingly cute. Ultimately, do whatever makes you happy - who am I to say?

Afsaneh


Roozbeh_Gilani

یا سید ال خراسانی!

Roozbeh_Gilani


بابا چی‌ شد؟ همه شما سربازان بی‌ نام، بی‌ شرف و  بی‌ وطن امام رو گذاشتن سر  بلاگ این آقا فرد امروز.

در ضمن، مگه تو خداحافظی نکردی پریروز؟ چی‌ شد هنوز نرفتی؟ چی‌ میخواهی‌ دیگه؟ یوزر اید جدید؟ رو که نیست.....


Ali P.

To Demo

by Ali P. on

Thanks for the explanation. My 2 cents:

1) There is nothing wrong with retaliation, in my book. The state may punish the wrongdoer, as a way of discouraging the committment of that crime, and send a message to the society, but it doesn't do anything for the victim. Any justice system has to consider that part of the crime, and work it into the punishment.

2) I have never heard of a justice system that, does not claim 'everyone is equal'. On their face, they all sound good. It is the interpretation- and we don't have a choice , but to interpret the laws, and apply them to real people and real life- that is the problem. That's when we start deviding people.

In America , for example, assaulting an adult , does not carry the same punishment, as assaulting a child, or an elderly.

Or there are priviledges granted to some, and not to others: we only let doctors operate on patients, or, you have to be poor, to get foodstamps.

There is some wisdom, behind these divisions, and unequalities.

But in Sharia law, that invokes Islamic teaching as it's source, there are unequlities, facilitated by the Islamic State, all over, with rationals, universally rejected by 21st century mindset:

man v. woman,

believer v. non-believer , 

Free v. slave

Moslem v. Jew

Husband v. wife

...etc.

Yours,

Ali P.


Iran 2050

The problem is within US, not others

by Iran 2050 on

Hello,

Let’s be honest. The fact of the matter is that ultra tyrannical tendencies such as god-like monarchism which trickled down all the way to our homes and relationships amongst our families, in Iranian society since the creation of what became known as the Persian Empire has resulted in creating a culture of roughness, thug mentality and intolerance among Iranians. That’s what Iran is now and that’s who Iranians are. Very thuggish, very rough and intolerant. We are one of the most, if not the most, racist people in the world. Let’s just admit it and try to change it. For the sake of Iran’s future, let’s not pretend its not there. And to be completely honest, the trend and expanding of this culture really intensified since the Pahlavi dynasty came to power with their Aryan chauvinism mentality and Reza Shah’s extreme brutal tactics. Khomeini of course took it to a whole another level.

The very same “Aryan” and “Persianism” that we can’t stop talking about, is the same reason we have became so isolated and the same reason why we have thuggish and murderous regime such as the Islamic regime taking power in Iran. These are all reactions to a trend in our society. It’s result of sub cultures. It’s us. Let’s stop childishly blame Arabs and Islam. Shiteism is not true Islam, we even admit that, and we are falsely proud of that, then why do we blame the machiavelism and superstition culture buried in it on Islam?

I’m not religious and I want a religious-free world, but I think the problem with what’s going on with Iran today is US IRANIANS, not Arabs, not Islam, not Jews, etc ……It’s US.

Let’s change. For Iran’s sake.


Fred

افسانه

Fred


البته هر کسی از ظن خود یار حافظ میشود؛ درک من از آن پیر فرزانه، قلندری و رندی اوست

 در قعر سیاهی، سیاهی است و چیز دیگری پیدا نمیشود، کسی که میگوید:

پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف

 و ده ها و ده ها اشارات دیگر از ایندست به این موضوع خوب پی برده.

ولیکن باشد، چشم؛ سعی میکنم زیبایی ای در اعدام و شکنجه و تجاوز به عنف و دیگر دستپخت های وحوش اسلامیستی پیدا کنم.  

 


Hafez for Beginners

From negative to positive... How our Arts survived

by Hafez for Beginners on

Fred: The next step would be to talk about something postiive and leave the "Vahshi" - however you define it far behind.... I'm assuming that's how Hafez, Ferdowsi, Rumi, Sa'adi survived ... the best art comes from going into the depths of the negative to find the positive. If you get lost and drowned in the negative - the negative has won. Talk about it enough to recognize it, if you don't stop talking about it, the negative has won.

Afsaneh


Demo

Ali P.

by Demo on

Thanks for your comment. The said verse is about "just retribution." That means "making a thing equal [to another thing]." In terms of "Ghesas" then making the punishment equal (or appropriate) to the crime. and not (as has been often, and erroneously, done) as "retaliation." In that case the punishment will not depend on who you are & what position you have & who your mom & dad are.


Ali P.

To Demo

by Ali P. on

 

 

آزاد در برابر آزاد. بنده در برابر با بنده.?

So:

Free man=Free man  ; male Moslem= male Moslem; Kaafar=Kaafar;  Slave=Slave ; Woman=Woman ?

I am confused.

I thought everyone was "equal" in Islam?!


ComraidsConcubine

@Naughty Pendulum aka Nicky Crucichef

by ComraidsConcubine on

 you ought to get more into swashbuckling cyber heroism, then and only then, will your every word be admired and hailed on IC.


Demo

اعجاز در قصاص

Demo


بر خلاف کلمات خبیث و تعبیر غلط و مغرضانه ای که طبق معمول سنواتی در نوشته های این فرد ایرانی در مورد اسلام و قرآن دیده میشود آیه ۱۷۸ از سوره ۲ در قرآن بصورت بسیار زیبایی قصاص را بیان می کند. این آیه هرگز و هرگز نمی گوید چشم در مقابل چشم. کلمه قصاص به عربی یعنی مساوات و نه به معنی انتقام. آیه صریحأ و واضح که یک عرب بیسواد و چادر نشین  در بیابان آنرا می فهمد می گوید جزا و کیفر باید و باید عادلانه و مساوی با با جرم بعد از اثبات آن باشد. آزاد در برابر آزاد. بنده در برابر با بنده. و زن دربرابر زن. پس اگر یک مرد و یا زن آزاد جرمی را مرتکب شد  فقط و فقط آن مرد و یا آن زن مستحق کیفر است. و بهمین ترتیب برای غلام و بنده وزن وغیره وغیره صرفنظر از مقام و موقعیت و ملیت و رنگ مو و رنگ چشم طرف مجرم!!! حال اگر وحوش ایرانی این قانون را به ساز خود نواخته و چشم را در مقابل چشم در می آورند این شاید بخاطر وحشیگری تاریخی و کاویانی ۲۵۰۰ ساله آنها باشد. بدون هیچ تردید و شک.


پندارنیک

Stay out of it

by پندارنیک on

Fred knows best where the spirit of "eye for an eye" is coming from.


Mash Ghasem

پیدا کنید ربط آقای " گودرزی " به خانم "شقایق"

Mash Ghasem


Pendar Mashang, your comment in here remindes me of Calvin Kline in the movie " a fish called Wanda." He's told: " You're a vulgarian," and he says: " I'm not a vulgarian, phock you." Do you see any parallels between yourself and that character? please elaborate, cheers


پندارنیک

وحشی اجدادته

پندارنیک


 

 

"پنداری" فدای اون رقّت قلب "فرد" عزیزش بشه. چرا نمیگی "ما ایرانی ها"؟ مگه خودت کجایی هستی‌؟