امام زمان هیچکاره


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
14-May-2011
 

در سی و دو سال حکومت نظام پر برکت؛ همواره نام " آقا امام زمان " در قالب اینکه ایران " مملکت امام زمان (عج) " است مطرح بوده.

برادران زحمتکش امنیه خانۀ اطلاعات را " سربازان گمنام امام زمان " خطاب کرده ؛ یارانه را " پول آقا امام زمان " به حساب آورده و حتی حاج آقا جنتی در مورد خدایگان علی آقا رهبر نقل قول میکند که: " آيت‌الله خامنه‌ای سپهسالار لشكر مولايمان صاحب الزمان (عج) هستند."

پس میشود نتیجه منطقی گرفت که از دید وحوش اسلامیست " آقا امام زمان " صاحب مملکت ایران و هر آنچه درآن است اعم از جامد و گیاه و جاندار میباشند.

این ها را گفتم تا برسم به این حرف دیروز حاج آقا جنتی در تجمع هفتگی قلچماق ها در حیاط دانشگاه تهران که داشت سوگلی یابو ورداشته را برای استفاده کاربردی از " آقا امام زمان " تشر میزد که:

" کسی را عزل می کنند می گویند آقا فرمودند طرف مقابل فکر می کند مقصود ولی امر است اما می گویند نه "آقا امام زمان (عج)" دستور دادند."

به عبارت دیگر؛ امام زمان تا چندی پیش همه کاره ، حالا هیچکاره است و خدایگان علی آقا رهبر همه کاره. این حرف حاج آقا جنتی در تضاد عینی با ادعاهای سی و دو ساله میباشد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

well done Fred

by mahmoudg on

Agha Emam zaman is busy screwing "Hooris' in behest and his deputy in Iran is busy screwing Iranians.  Both are one of the same.  Murderors and rapists.


پندارنیک

گذشته از حدیث امداد های غیبی در جنگ

پندارنیک


 

 

هر چه دیکته و انشا فارسی دوست دانشمندمان، فرد عزیز، در این اواخر پیشرفت
کرده، به نظر میرسد  در ریاضیات و عدد نویسی محتاج به  کمک های چه بسا غیبی
است.۳۲ سال قبل در ابتدای انقلاب بحثی و حدیثی در زمینه ظهور و یاوه گویی
های اینچنینی نبود . حتی مزخرفاتی در باب  دیدن چهره خمینی در ماه هم 
نتوانست و قرار هم نبود که بتواند به وی الوهیت ببخشد. تسری دادن مغرضانه 
تبلیغات امروز  سازمان حجتیه به آرمان های شکوهمند انقلاب،  ناجوانمردانه و
فاقد اعتبار تاریخیست.