شاه بخشیده، شیخعلیخان نمی بخشد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
23-Sep-2009
 

روز سه شنبه آیت الله حسینعلی منتظری در پاسخ نامۀ میر حسین موسوی یکی از رهبران "جنبش سبز " که هشت سال نخست وزیر حکومت پر برکت هم بوده نکات مهمی را بیان کرده که در مقایسه با متن نامۀ ارسالی موسوی مصداق مسلم شاه بخشیده، شیخ علیخان نمیبخشد است.

نامۀ موسوی پس ار فاجعۀ قتل تظاهر کنندگان توسط تک تیراندازان حکومت پر برکت که بر پشت بامها مستقر بودند، دستگیری قریب به چهار هزار، شکنجه اکثر آنان که موجب مرگ ده ها شده و تجاوز جنسی به تعدادی از مردان، زنان و کودکان ایرانی توسط مأموران رسمی نوشته شده است. بخش فارسی بی بی سی فرازهایی از دو نامه را در گزارشی ذکر کرده که مطالعه دقیق آن برای آگاهی از اهداف و دلنگرانیهای موسوی پر بدک نمیباشد.

"میر حسین موسوی در نامه تازه خود به آقای منتظری می گوید که در بیانیه خود دو هدف را دنبال می کند: یکی اینکه اگر در مردم "خشم و نارضایتی " به وجود آمده، مراجع و روحانیت باید بدانند که این خشم "متوجه دین " نیست و در این زمینه از روحانیت می خواهد اجازه ندهند قشرهای مختلف به خصوص جوانان "از اسلام فاصله بگیرند." او هدف دیگر خود از صدور این بیانیه را حفظ "تکاپو های مردم در چهارچوب نظام " و جلوگیری از افتادن آنها به "دام ساختارشکنی های خطرناک " عنوان می کند که احتمالا به سقوط نظام جمهوری اسلامی اشاره دارد."

درحالی که آقای موسوی تنها دولت تحت ریاست محمود احمدی نژاد را نامشروع خوانده است و مشروعیت کل نظام حکومتی را زیر سئوال نبرده است، آیت الله منتظری در پاسخ به میر حسین موسوی راه اصلاح نظام برای حفظ آن را "بس دشوار " و کل حاکمیت را "گرفتار عدم مشروعیت " توصیف می کند و می گوید حکومت با این شیوه ها دوام نخواهد آورد.

با در نظر گرفتن گفتار و نوشتار های مکرر خود آیت الله منتظری و تصدیق دیگران، بانی تئوری ولایت فقیه، همان بختکی که اکنون جمهوری پر برکت با استناد به آن بر جان و مال ایرانیان حاکمیت مطلق دارد کسی جز خود آیت الله منتظری نمیباشد و اکنون او این مخلوق خود را در دیگر بیانات "نه جمهوری و نه اسلامی " اعلام کرده است، اهداف موسوی مصداق شاه بخشیده، شیخعلیخان نمی بخشد است.

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/09/090922_s...

//www.bbc.co.uk/persian/lg/iran/2009/08/09082...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred