وقیح دریده

Fred
by Fred
21-May-2011
 

دیروز در تازه ترین دهن کجی به سوگلی از چشم افتادۀ خدایگان علی آقا رهبر، وزیر امور خارجه ای که به شکل بسیار زننده ای اخراج کرده بود؛ اولین سخنران تجمع هفتگی قلچماق ها در صحن دانشگاه تهران بود.

حاج منوچهر خان متکی خیلی حرفهای بامزه زده، از جمله:

" در حقیقت قیام‌های ... مردم این کشورها در تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، تحقیرشدگی را با پوست، گوشت و همه وجود خود احساس می کردند.

آنها می دیدند که ملت ایران در 30 سال گذشته با نشاط در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی در تعیین سرنوشت خود نقش آفرین بوده اند و در انتخاب نمایندگان، رؤسای جمهور و حتی رهبری نقش دارند.

آنها این موارد را با سران کشورهای خود مقایسه می کردند که هر روز ذلیل‌تر، ‌تسلیم‌تر و گرفتار تر در تصمیمات دشمنان ملت، نظام مستبد و دیکتاتوری را بر مردم خود حاکم می کردند؛‌ می دیدند که در جای جای جهان مردم فریاد می زنند و طالب دموکراسی به معنای واقعی و نقش آفرینی و توجه به اراده ملی خود هستند اما در کشورهایشان هیچ خبری از اراده مردم نیست. "

سئوال:

آیا کسی بجز وقیح دریده، صفت برازندۀ دیگری برای وحوش اسلامیست سراغ دارد ؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

democratic, IRI? you s..ting me?

by mahmoudg on

Democracy and IRI? what the heck are people on this site smoking?  the day i can question Islam, the Vali Faghih and not be thrown in jail or worse be killed, is the day democracy ahs arrived in Iran or Islam is reformed enough to embrace it.  Not until then.......


پندارنیک

Fred's sermon

by پندارنیک on

The malfunctioning IRI ( feel free to add any other adjective according to the latest fads, or to your taste, sense of humor, degree of personal grudge, or political persuasion) is still far more democratic than any other regional country in question.