موس موس

Fred
by Fred
28-May-2011
 

نزاری قهستانی فرماید:

قیامت آن زمان از خلق برخاست

که شد حکم زمین با آسمان راست

جونم براتون بگه حالا که "اقتصاد مال خر" امام ارتحالی جواب داده، اوضاع ممالک محروسۀ ام القرا، قیامتی است.

سوگلی از چشم افتاده که یابو ورش داشته بود هم بلبشویی راه انداخته و خاطر از گل نازکتر خدایگان علی آقا رهبر را رنجونده.

وسط این هیری ویری، ممد بشاش؛ ب با فتحه، موس موس خدایگان رو میکنه و دار و دسته " اصلاح طلبان" هم شروع کردن به سخنرانی و نامه پراکنی از تو هلفدونی و اینور و اونور دنیا که ای بابا، ممد بشاش راس میگه دیگه، چارۀ دیگه ای نیست.

هر چی بوده گذشته، اگه هم ظلمی شده خدایگان علی آقا رهبر عفو بفرمایند و رعایا هم چشمشون کور و دندشون نرم؛ حفظ نظام پر برکت اصل است؛ حناق بگیرند و واسۀ فردایی بهتر، بمیرند و بدمند.

زبل زاکانی فرماید:

"آنرا که دادند همینجاش داده اند

وانرا که نیست وعده بفرداش داده اند

خلاصه، انگاری نازنینان دارن کفش و کلاه و عمامه و نعلین میکنن تا باز بگن، رأی دادن تمرین دموکراسی است، رأی دهید تا دموکرات باشید.

راسته که میگن برا دهن کجی به رعایا و نسق کشی همه باید برن دم کهریزک صف بکشن رأی بدن؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

موس موس از اونا واق واق الکی از شما!

پندارنیک


 

 

 

ببین فرد جان چی‌ خدمتت عرض می‌کنم...حواستونو ایندفعه خوب جمع کنین
که مثل اون دفعه نشه....چون اگه یادتون باشه قبل از به اصطلاح انتخابات
اخیر که احمدی نژاد از توی صندوقاش در اومد،  مبارزان ساکن بورلی هیلز و
پتو مک به رهبری رضا جون، و جنگندگان خودسوز مریم جون در اروپا به طور کلی‌
منکر شرکت مردم توی انتخابات و اینطور چیزا بودن و اگه یادتون باشه یه چن
روزی گذشت تا رضا جون تونست یه دست‌بند سبز پیدا کنه که به سایز مچ دستش
بخوره، یا اینکه  یه مقداری طول کشید تا مریم جون بتونه یه پوستر حجاب دار
از زنده یاد "ندا" سفارش بده.....متوجه هستی‌ فرد جون چی‌ دارم میگم یا
اینکه حواست هنوز تو نقطه هاشه...