ایرانیان ستاره دار


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-May-2011
 

ایرانیان ستاره دار.

بله؛ ایرانی ستاره دار داریم. نه، اینها سوای دانشجویان ستاره دارند.

این دسته ایرانی ستاره دار از سنین مختلف و اقشار گونه گون از کشاورز و بقال چقال بگیر تا جراح مغز و مابقی هستند.

فارغ از برچسب های غالباً نژادپرستانه و ابلهانه؛ این ستاره داران صد در صد ایرانی هستند؛ یعنی، به همان اندازه ایرانی هستند که هر ایرانی دیگر هست.

وجه تمایز این ستاره داران از دیگر رعایا، باور دینی آنان است. دینی که در ایران متولد شده و یکی از دلایل ایران و ایرانی دوستی حتی باورمندان غیر ایرانی آن هم همین امر است. از جمله ویژگیهای عملی آیین ایرانی این ستاره داران؛ خرد گرایی، دانش اندوزی، انساندوستی، عدم تبعیض از هر نوع خصوصاً جنسیتی، پرهیز از خشونت و بی نیازی به صنف دلالان پروردگار است.

از زمان به قدرت رسیدن نظام پر برکت؛ بجز داغ و درفش و اعدام و حبس و مصادرۀ اموال و تحمل تبعیض و انواع محرومیت ها، منجمله تحصیل در دانشگاه، اشتغال در ادارات دولتی و تخریب اماکن و بی احترامی مستمر به عزیزانشان چیزی نصیب این ستاره داران نشده؛ با اینهمه، شدیداً به ایران و اعتلای نام آن پایبند مانده اند.

در ایران آزاد شده در کنار دیگر شهروندان از یوغ ظلم رهایی یافته، این ستاره داران هم آن حرمت و اعتباری را که بدلیل کردار و گفتار و پندار نیکشان شایسته و بایسته آنهاست از دولت منتخب کشورشان دریافت خواهند کرد.

در محک تجربۀ ستم سی و دوساله نظام پر برکت؛ بهائیان، عیار بالای انسانیت خودشان را بخوبی نشان داده اند؛ آزادی ایران دور نیست.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

OnlyIran: "designation to Fred's blog" is a "promotion".....

by Roozbeh_Gilani on

in itself. It signifies  acheievment of a reasoneable command of english, mixed with the good old fashion cyber Bassiji loutish language.

Fred writes well. Fred writes the truth and Truth can be  painful if you are on the opposing side to the universally accepted values of human decency, as Islamist regime is. Hence we can always be asured of having "one of them" assigned to Fred's blogs. :)

"Personal business must yield to collective interest."


Maryam Hojjat

Fred, Very Well Said

by Maryam Hojjat on

thanks for posting the plight of Bahai in IRAN.


Onlyiran

Let me ask you something about how this works here pendar nik

by Onlyiran on

How does one get assigned to be the designated heckler on Fred's blogs?  There seems to be a system in place where one of you guys gets the duty and then that person has to appear on every single one of Fred's blogs and talk about Israel.  

At first, it was Abarmard, then it was Q, then it was Sargord Pirouz and now it seems to be your assignment.  It also looks like after a while you guys get "promoted" to other services on the site.

So, how does this work?  Can you shed some light on the operational details?  Do you get emails assigning you to the task?   Do you get the talking points as an attachment to the email?  How does it all work? 


پندارنیک

My 2 Shekels

by پندارنیک on

If you ever wrote one totally-agreeable piece, Fred, then this is the one.  I grew up in close contact with them, and might know a thing or two about  their communal sufferings.

Now, I only wonder if the expression of humanitarian sentiments in favor of a group, any group that is, renders itself shallow and meaningless when uttered by those who don't practice what they preach. 

My dear Fred, is one of those fortunate advocates of Human Rights, who does not have to look into far-away lands in search of ethnic, social, and religious injustice.

All he has to do in order to convince his audience about his real intent is stopping his relentless anti Palestinian propaganda and understand that as long as the Israeli-Palestinian issue has not been settled according to the collective will of the global community, his daily rhetoric will do no one any good.

You have to come out, Fred, and say it loud and clear. It's not as hard as it appears.