عطش جهان برای ناب محمدی

Fred
by Fred
04-Jun-2011
 

دیروز سالروز فوت حاج آقا روح الله، بنیانگذار نظام پر برکت بود. در تجمع وحوش دهان کف کردۀ اعزامی به سر قبر خمینی، سوگلی از چشم افتاده هم سخنرانی کرد و حرفهای بامزۀ زیادی زد، از جمله گفت:

"امام عزیز ما فرموده بودند که جهان در انتظار است و تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است و همه ملت ها باید هوشیار باشند که جهت و خط اصلی مبارزه با آمریکا و موجودیت رژیم صهیونیستی است.

تا زمانی که رژیم صهیونیستی در فلسطین باشد، منطقه روی آرامش نخواهد دید، پس همه ملت ها پیش به سوی محو آمریکا و محو رژیم صهیونیستی."

سئوال:

آیا انتظار و تشنگی ذکر شدۀ "جهان " برای فرهنگ توحش، شکنجه، آزار جسمی و روحی و تجاوز جنسی، ظلم نهادینه، اقتصاد ورشکسته وحوش اسلامیست میباشد و یا جنگیری و افسون در این کار دخیل است؟

تبریک

پ.ن. نازنین وحوش اسلامیست /یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموزشان مهربانی کرده و معنی واژه " محو" را با تفاسیر و تعابیر آب دوغ خیاریشان ماست مالی فرمایند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

IRI's anti semitism is a mere political convenience.

by Roozbeh_Gilani on

ولی‌ آن ابلهان ضدّ یهود که دو دستی‌ چسبیدن به خط کیری امام، هر چی‌ بزنی‌ تو سر پوکشون، هر چی‌ این آقا فرد براشون بنویسه، مگه اصلا حالیشون میشه؟


پندارنیک

We live in a googlable world

by پندارنیک on

I only wonder if anti-Semitism is directly linked to Islam; any version of it, that is...


Shazde Asdola Mirza

another FARHUD would be nice

by Shazde Asdola Mirza on

We have always loved our German brothern. They are strong and Aryan. Another FARHUD would be nice:

//en.wikipedia.org/wiki/Farhud

Which hairy ugly monkey doesn't subconciously lust for the dominance and rape of some white meat? How about some freshly prepared breast?

//www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13610702


RostamZ

Not me

by RostamZ on

I am not waiting for your Islam. Please keep it for yourself since I have had it with religion and especially your Islam.