ملت کشور کثیرالملۀ ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
06-Jun-2011
 

هنوز کار پژوهشگران تاریخ در رد یابی نام و نشانی از " ملت فارس " که از قرار معلوم ظالم پیشه است به جایی نرسیده؛ دائماً شاخ های تحقیقی دیگر هم برایشان تراشیده میشود.

نخیر؛ این یکی بجز " ملت کرد " و " ملت بلوچ " و حتی " ملت ترک " است که تلویزیون های ماهواره ای و وبسایت های گونه گون با سرمایۀ باکو در اَران کشف کرده اند.

صحبت از " ملت عرب " است که در " عربستان ایران " همان خطه ای که مجاور " خلیج عربی " میباشد زندگی میکنند.

بله؛ آن کاری که عبدالناصر و صدام آرزویش به دلشان ماند، هواداران شادروان شیخ خزعل، سازش را کوک کرده و این دفعه بجای حمایت از لندن، به میمنت سیاستهای خصمانۀ نظام پر برکت، هزینۀ پشتیبانی را ریاض نشینان حاکم بر شبه جزیرۀ مسقط الرأس شرّ تقبل کرده اند.

در این آشفته بازار مکارۀ نظام پر برکت؛ هستند آنانی که بدست آوردن کلاهی از این نمد به هر قیمت را جایز میدانند.

این روزها ایران خانوم حال و احوال خوشی ندارد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Iran 2050

Fred, Let me just say

by Iran 2050 on

Fred,

Let me just say that I have been a huge fan of you and I agree with the vast majority of things you say. You are a thorn in the eyes of some of these IRI supporters on this eye. I am proud of you.

 

However, I do have to point something out, I don’t think its correct to blame all the true aspirations and hopes and demands of the oppressed monitories in Iran on foreigners. Since the Pahlavi era, Iranians have become one of, if not the most, racist people in the world and they have shown horrific intolerance towards anything that they perceive is “non Aryan” .

We have oppressed our minorities in the most brutal of fashions, many even compare today’s oppression of Bahais to the Jewish oppression under Nazis. I certainly think so. All that said, why are we surprised that they don’t want to be part of Iran? Why should they sacrifice their rights in order for us to fulfill some false Aryanhood prophecy? How is that fair to them? Is the way we treat Arabs any humane? And Balouchs? And Kurds? What should we except then?