گفتار نیک؛ کردار پلید


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Jun-2011
 

مصادف با دومین سالگرد خیزش صلح جویانۀ مردم ایران برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت خود که وحشیانه سرکوب شد؛ رشته برنامه هایی در نقاط مختلف دنیا برگزار خواهد شد.

قرار است که در این جمعه، اردشیر امیرارجمند، مشاور " ارشد" میرحسین موسوی، در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا سخنرانی کند.

موسوی که در زمان حیات آیت الله خمینی و کشتار ایرانیان منجمله قتل عام هزاران زندانی، هشت سال نخست وزیر بوده و در سال ۱۳۸۸ کاندیدای "ریاست جمهوری "، اکنون در حبس خانگی است.

با در نظر گرفتن اینکه طیفی از بخش اسلامیست " جنبش سبز " صحبت از " مصالحه " با نظام پر برکت و طلب " عفو " میکنند، و اثبات توخالی بودن ادعاهای هواداران موسوی و آشیخ کروبی که حبس آنها موجب " قیامت " از سوی مردم خواهد شد، دو سئوال مطرح میگردد:

1- آیا زمان آن نرسیده که ایرانیان آزادیخواه عطای " اصلاح طلبان " حکومتی را که بنا بر منشور منتشر شده خواهان " اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی " و "بازگشت به دوران طلایی امام " خمینی هستند، به لقاء آنها ببخشند؟

2-آیا زمان آن نرسیده که محک عیار آزادیخواهی نه در گفتار؛ بل، در کردار و سابقه باشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Answers:

by پندارنیک on

1- No

2- Yes, as always has been.

and just in case...

3- Absolutely not. The nuclear technology is our national right....