دانشگاه آزاد هم وارد گود شد

Fred
by Fred
30-Sep-2009
 

دیروز دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران هم وارد گود شدند و گفتند "مرگ بر دیکتاتور "، دست مریزاد.
شب هم که رفتند خانه هایشان:
Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred