عادت به تجاوز جنسی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Jun-2011
 

حتماً داستان کنیزک چینی بهرام گور در هفت پیکر خمسه نظامی را خوانده اید.یادآوری بخشی از آن:

کنیزک هر روز چندین مرتبه گوساله ای تازه بدنیا آمده را بدوش گذاشته و از شصت پله قصر ببالا میبرد؛ بدلیل استمرار، حتی زمانیکه گوساله گاو گنده ای هم میشود، بازهم میتواند آنرا بدوش کشیده و از پله ها بالا برد.

این را تا اینجا داشته باشید.

از بدو نظام پر برکت؛ از تجاوز به دخترکان ایرانی پیش از اعدام حرفهایی زده میشد. حتی از پرداخت "مهریه " به والدین از سوی پاسداران "داماد " شده هم زمزمه هایی بود.

با گذشت ایام و افزایش تعداد قربانیان و جان بدر بردگان که مردان و کودکان را نیز شامل میشود، راز علنی و کم کم حمل این بار که بر وجدان شنوندگان سنگینی میکرد، راحت تر و آسانتر شد.

همانند استمرار کنیزک در حمل گوسالۀ بعداً گاو شده؛ اکنون تحمل خبر تجاوزهای گروهی به ایرانیان؛ چندان هم سخت نمیباشد.

چندی پس از خبر تجاوز دسته جمعی به میهمانان زن در باغ خمینی نزدیک اصفهان؛ حالا خبر از تجاوز گروهی به یک زن در حوالی کاشمر در استان "رضوی " شدۀ خراسان میرسد.

ای وای که زیر سایۀ نظام پر برکت؛ این هم عادت شد!


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred