تقدس امام جانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Jun-2011
 

تصورش را بفرمایید که پس از اینهمه قتل و غارت و تجاوز؛ بیست و دو سال دیگر از امروز؛ احمدی نژاد و هوادارانش ادعا کنند که با "اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی " میخواهند اوضاع مملکت را به " دوران طلایی امام راحل " خامنه ای بازگردانند.

البته با در نظر گرفتن سابقه؛ این تصور نباید زیاد مشکل باشد.

آقای میرحسین موسوی در دوران حیات "امام " خمینی به مدت هشت سال نخست وزیر او بوده و بنا بر "منشور " منتشره ای که امضاء کرده خواهان " بازگشت به دوران طلایی امام " و "اجرای بدون تنازل قانون اساسی " میباشد.

صدارت هشت سالۀ ایشان مصادف است با یکی از خونین ترین دوران نظام پر برکت که تجاوز و قتل عام هزاران ایرانی زندانی را شامل میشود.

به گزارش بی بی سی؛ آقای اردشیر امیر ارجمند " مشاور ارشد " موسوی که اکنون برای کارهایی به آمریکا تشریف آورده اند منجمله گفته اند:

" آقای مهندس موسوی در آن هنگام [ قتل عام و تجاوز] نخست وزیر بوده و عضو قوه قضائیه نبوده است. بنا به گفته خودش بی خبر بوده و حتی تقاضای تشکیل هیات تحقیق داده بود. ولی این تقاضا نیز کفایت نمی کند."

به عبارت دیگر؛ گرچه مدارک منجمله تحقیقات قاضی رابرتسون نشان میدهند که موسوی از جنایات در آنزمان هم خبر داشته وهم از وقوع آنها دفاع کرده؛ حد اقل اکنون که به قول "مشاور ارشد " میداند در دوران " امام راحل " او و به دستور مستقیم او که منتظری، جانشین آنزمان "امام " کپی فرمان قتل عام را منتشر کرده، چه جنایات هولناکی بوقوع پیوسته، هنوز آن " امام " جانی را تقدس و خواهان " بازگشت به دوران طلایی امام راحل " است.

پیدا کنید جانی پرستان را !

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Dear Fred

by پندارنیک on

Can you, most kindly, provide a direct link to Mousavi's defense of the massacre, please?