خر کردن


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Jun-2011
 

البته که دیوار حاشا مرتفع و بلند است و هواداران بخش اسلامیستی جنبش سبز و "اصلاح طلبان حکومتی " در این فن لابد شریف؛ خبره و کار کشته.

ولیکن تلنبار شواهد و قرائن موجود و سابقۀ عمل و کارنامۀ نازنینان؛ صحبت از عدم علاقۀ عمومی به گزیده شدن مجدد از سوراخ "اصلاح طلبان حکومتی " را میکند؛ این واقعۀ نامیمون موجب مُکدر شدن خاطر مبارک گشته و دست و پا زدن برای چاره جویی.

ناگفته پیداست که تلاش این کشتی به گل نشستگان طبق عادت مألوف اسلامیستها؛ جلب هوادار بی چون و چرا است و دک کردن همۀ دیگران.

در این راسته؛ برچسب ها و انگ های عادی شده منجمله جنگ طلب، ضد ایران، دشمن ایرانی، مزدور اجنبی، نوکر آیپک، کنار گود نشسته لنگش کن گویان، پشتیبان مجاهدین خلق، مقیم خارج، بی اطلاع و نفهم، شاه الهی، بی غم و غیره که سابقاً به مذاق بعضی ها خوش می آمد؛ دیگر پاسخ نمیدهد و به همین دلیل طرحی نو در قالب ارائه معانی من درآوردی انداخته شده است.

به چند عدد از شاهکارهای این فرهنگ نامۀ خر کردن در حال انتشار و تکثیر توجه فرمایید:

" دوران طلایی امام " = زمانیکه خمینی ناز و ملوس بود و زیر درخت سیب تو پاریس دروغ های دلپذیر میگفت.

"اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی " = استفاده از ظرفیتهای استفاده نشده. [ بعد از پایان دور دوم ریاست جمهوری آیندۀ اصلاح طلبان حکومتی، شرح و توضیح بیشر داده خواهد شد]

"امام خمینی راحل " = رجوع شود به "دوران طلایی "

مسئولیت پذیری برای قتل عام سال ٦٧ = تنها ٢٣ سال [ با یک ٢٣ سال دیگر اشتباه نشود ] از آن "مسئله" گذشته و با وجود " معذورات " بعداً پاسخگویی خواهد شد، انشاء الله.

حقوق بشر همجنسگرایان، زنان، بهائیان، دیگر ظلم دیدگان ایرانی = رجوع شود به " معذورات "

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

خود خر کنی!!

Demo


اشغال عراق و افغانستان و بمباران لیبی و ایجاد اغتشاش در مصر و سوریه و یمن = ایجاد <دمکراسی آمریکایی>
//www.youtube.com/watch?v=iK7SRYp4sBc
پیدا کنیم <ساق پای> طاوس را!


پندارنیک

Handle with care: Content might disappear

by پندارنیک on

 

 

 

بدینوسیله از فرد نازنین تقاضا میشود که برخی از چهره‌های جنبش سبز
"غیر اسلامیستی" را معرفی‌ کرده، خط مشی‌ ( مثل اینکه این لغت شده
راهکار....به هر جهت...)، برنامه ها، (و خیلی‌ با عرض معذرت ) پشتوانه‌ها و
منابع مالی‌ و سیاسی آنان را برای ما شرح دهد. اثبات وجود پایگاه مردمیشان
در داخل مملکت،  پیشکش....اونو می‌شه یه جورایی بعدا به ملت زور چپون
کرد....