بگو غلط کردم

Fred
by Fred
03-Jul-2011
 

مسلمان ناشده کافر شدی؛

صدور و اجرای حکم اعدام؛ نه برای ارتکاب عملی جنایی، بل، بر اساس افکار و باور، امری بسیار عادی در نظام پر برکت است.

با اینهمه؛ اعلام رسمی تعیین شرط برای شکستن حکم اعدام از سوی "دیوان عالی کشور "، ارتقا چند پله ای تراژدی مضحکه عدالت و قانون در نظام پر برکت میباشد.

چکیده پرونده: بدلیل تغییر باور مذهبی؛ یک ایرانی پاک نهاد به مرگ محکوم شده است. پرونده برای فرجام خواهی به "دیوان عالی کشور " رفته و "قضات " در آنجا تصمیم گرفته اند که شکستن حکم اعدام مشروط به " توبه " کردن محکوم است.

به عبارت دیگر؛ جان کلام آنکه، مخاطب قرار دادن پروردگار یکتا بجای "الله " با القاب و نامهای دیگر؛ سزاوار مرگ است.

البته طبق این حکم " دیوان عالی کشور " اگر گفته شود غلط کردم؛ میتوان به زندگی ادامه داد.

پیدا کنید پروردگار یکتا؛ عدالت، انسانیت و ارزش غلط کردم در این حکم را !

ما زبان را ننگريم و قال را

ما روان را بنگريم و حال را

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

مغلطه گویی

Demo


نه از سر دلسوزیست بلکه اقتضای طبیعت  گوینده اش این است. اگر چه که منبع خبر ذکرشده بعنوان <چکیده پرونده> خود کلی جای حرف دارد توصیف شخص مورد نظر بعنوان <ایرانی پاک نهاد> بدون ارائه هیچ سندی در مورد <پاکی> این <ایرانی> حکایت از قدرت خارق العاده <فرد> دلسوز در شناخت <روان> و <حال> یک <کشیش مسیحی> بدون توجه به <زبان> و <قال> طرف دارد! و این شعبده بازی دو سانس در روز هم انتها ندارد!
** مخاطب قرار دادن پروردگار یکتا بجای "الله " با القاب و نامهای دیگر؛  نه تنها سزاوار مرگ نیست بلکه شایسته است.
"بگو «الله» را بخوانيد، يا «رحمن» را، هر كدام را بخوانيد (ذات پاكش يكي است و) براي او نامهاي نيك است...."( قرآن۱۷:۱۱۰)
حال از خود بپرسیم که چرا و به چه علت در زبان پاک؟؟ فارسی لغت <یاوه> را که نام خداوند در تورات است به معنی <بیهوده> بکار می بریم و <چرت گویی> و <یاوه گویی> را یکی میدانیم؟؟؟؟؟