☼ اسلام عزیز


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Jul-2011
 

بهرام مشیری حافظه ای شگفت انگیز دارد. آگاهی های او به تاریخ و ادبیات کلاسیک جهان، خاصه ایران و ارکان فرهنگ غرب، خصوصاً فلسفه، خلاصه نمیشود؛ بر تاریخ و متون مرجع ادیان نیز مسلط است.

 در حد بالای متوسط با آخرین دست آوردهای علوم امروزی آشناست. روزگاری دستی در ساختن ساز داشته؛  موسیقی شرقی و غربی را خوب میشناسد  و چندین و چند هنر و دانش دیگر هم دارد. به عبارت دیگر؛ علامه (polymath ) است.

و چون نه به اشتری سوار، نه چو اشتر زیر بار و نه خداوند رعیت و  نه غلام شهریار؛ آنچه در چنته دارد بی محابا میگوید و اگر به خطای خود پی ببرد، در اولین فرصت تصحیح میکند. از معدود ایرانیان مطرح  در قلمروی عمومی است که کم و بیش همۀ گروه های شناخته شده سیاسی در مخالفت با او یکدل و یک زبان هستند.

اینها گفته شد برای عرضۀ این آخرین مصاحبه تلویزیونی او  و  طرح این سئوال:

آیا در زمانیکه بنام اسلام؛  ایران و ایرانی دارد چهار نعل به قهقرا و اضمحلال برده میشود، ارائۀ تاریخ مستند اسلام، اسباب زحمت یا لازمۀ رهایی میباشد؟

تبریک

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Salman Farsi,

by Maryam Hojjat on

You are an opportunist VATAN Froush.  Have fun with your Islamic Democracy!  


salman farsi

ISLAM fears no scrutiny and survives them all.

by salman farsi on

The question you are posing is fundamentally flawed hence no right or wrong answers. No body believed in Islam because of historic facts!! 

Let me give you a little clue my friend and see if you (or Moshiri for that matter) can get it:

 

 For an Islamic democracy


Maryam Hojjat

Thanks a lot Fred for

by Maryam Hojjat on

This video which I wanted very much to see for second time.

What you said about Moshiri is indeed RIGHT.  We need many people like him to enlighten ignorant IRANIANS and eventually get rid of ISLAM in our country. 

There are also Iranians like Tavana who uses Iranian word for his ID but has sold himself to Islam & Arab culture.  These ignorant & enemiy of Iranians who are Kaseh Daghtar as Ash have ARAB ancestories like akhoonds who have occupied IRAN for 1400 years but have been in power & showing their barbaric characters in the last 33 years.


Tavana

Cattle's Thoughts

by Tavana on

If an Iran & an Iranian couple, like Fred & Bahram Moshiri, consider themselves as quadrupeds cattle, as properly indicated by Fred himself in his question, then what difference in the world 'Islam' makes in their forward or backward movements, their enslavement, and in their freedom? Ha?Congratulations