قبلۀ ایندست ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Jul-2011
 

در جهان آزاد؛ انتخابات نماد بارز فرمانروایی آحاد ملت بر حکمرانان است.

با هرچه نزدیکتر شدن زمان "انتخابات " در نظام پر برکت؛ اسلامیست ها، چه "اصلاح طلب " و چه غیره، هرکه به وسع خود؛ مشغول گرم کردن تنور سرد "مشارکت " مردم در خدعۀ مشروعیت بخشیدن به نظام هستند.

دعوا بر سر ماهیت نظام نیست؛ بل؛ این طایفه در پی نقش و نگار ایوان میباشند. نمونه ها بسیار و آنانی که علاقمند به تماشای ادا اطوار های این قوم کشتی به گل نشسته، میتوانند به انشاء ها و مصاحبه های آنان رجوع کنند.

لُب کلام آنکه؛ این ایرانیان نمیتوانند از نگار درنده خو، دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز چشم بپوشند. این غزل شادروان ایرج میرزا که بسیار خوب ایندست نازنینان را درک کرده بود شاید گویای حال این "اصلاح طلبان حکومتی " باشد:

حاجيـــــــان رخت چو از مكـه برند

مدتــــــــی در عقب ســــــر نگرند

تا به جائـی كه حرم در نظر است

چشم حجــاج به دنبال سر است

من هم از كــــوی تو گر بستم بار

باز با كوی تـــــو دارم ســـــر و كار

چشم دل سوی تو دارم شب روز

چشم بر كـوی تو دارم شب و روز

تو صنــــــــــم قبله آمــــــــال منيی

چون كنم صرف نظـــــــر مال منی

روی رخشنده تو قبله مـــــــاست

مردم ديــــــده ما قبله نمــــاست

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

در تخلف انتخاباتی هیچ شکی ندارم

Roozbeh_Gilani


Now before getting shaban bi mokh's bastard son off his donna kabab business in toronto to start another blog, It's not me, it's not Fred, it's them , themselves saying it now.

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/07/110710_l39_afrough_criticism_ahmadinejad_khamenei.shtml

 

 

"Personal business must yield to collective interest."


Roozbeh_Gilani

ما با حرف حساب که بحثی‌ نداریم عزیز

Roozbeh_Gilani


 "What 'Glorious Revolution', what 'Mardom Salari', what 'Sanam', & what 'Nanam'"

"What kind of voting is that when a nation votes as 'Yes' or 'No' to something that 99% of them have no clue with its contents?"

and Tabrik, if I may!

"Personal business must yield to collective interest."


Tavana

Of bal-bashoo

by Tavana on

32 years have passed & we Iranis, either interior & exterior, are rambling with our non-stop 'show-R'. What 'Glorious Revolution', what 'Mardom Salari', what 'Sanam', & what 'Nanam'? When our Iraj Mirza has no concept of 'Haj' & writes such about 'Ghebleh' then what did we expect from Khomeini & Khameini to offer us with their cover up of 'Vali Faghih' under the 'Islamic' umbrella? What kind of voting is that when a nation votes as 'Yes' or 'No' to something that 99% of them have no clue with its contents? What is good with a 'Vote' for an election where candidates all have been carefully 'hand picked' & the 'veto' power is in the same 'hand'? Artificial 'hand' that is!

Condolences 


divaneh

There is only one way to vote in Iran

by divaneh on

And that is to fight back. You can only think of a solution when you let go of the false hope that your vote would be counted.


پندارنیک

Of bastards

by پندارنیک on

 

 

 

التزام این رژیم به برگزاری انتخابات، نمودار تعهد آن به وجه صوری
مردمسالاریست. این وجه صوری را میتوان فرزند نامشروعی دانست که ایثارگران
انقلاب شکوهمند ۵۷ در دامان انحصار طلبان مذهبی گذاشته اند. تنها راه مصلحت
آمیز برای ملت ما (و دیگر ملت‌هایی‌ که در این خصوص صاحب دغدغه هستند!)
فراخوان آرمانهای انقلاب، اصلاح مناسبات اجتماعی، و تبیین معادلات منطقی‌
در امور بین المللی می‌‌باشد. اصلاحات تنها راه نجات است و تداوم روحیه
شرکت در انتخابات به منزله روزانه ایست بّر افق آینده ملّی، مستقل و
دمکراتیک. در انتخابات شرکت کنید...........(حتّی میتوانید یکی‌ از اشعار
ایرج میرزا را در صندوق بیندازید!)


Maryam Hojjat

Iraj Mirza was Right

by Maryam Hojjat on

Thanks, Fred.