ایرانیان نو-اسلامیست

Fred
by Fred
18-Jul-2011
 

پس از آخرین "انتخابات " در نظام پر برکت و اخراج گروه "اصلاح طلبان حکومتی " از دایرۀ قدرت؛ بسیاری از آن عزیزان منصب از دست داده به دیار کفر آمده و سرگرم یارگیری، تبلیغ و لابیگری در مراکز سیاسی دنیای آزاد برای بازگشت ظفرمند به کرسی قدرت شده اند.

در این راسته بسیاری رسانه ها و لابی های متعلق به این طیف که خوشبختانه از لحاظ منابع مالی در مضیقه نمیباشند سخت مشغول هستند و تا دلتان بخواهد وعده و وعید های مردمسالاری و قول و قرار های دلنواز روح افزا.

ولیکن شوربختانه با گذشت نزدیک به دو سال از زمان هجرت به جهان آزاد؛ شباهت عملکرد ها با آنچه در زمان خدمت در نظام پر برکت بروز دادند دیگر قابل انکار نمیباشد.

به عبارت دیگر؛ دفاع از اصل نظام پربرکت ولیکن با استدلال اینکه آنچه الان در ایران است با آنچه ذات نظام پر برکت است فرق اساسی دارد و دیگر استدلال های لوس و خنک مانند "اجرای بدون تنازل قانون اساسی " و بدتر از آن " بازگشت به دوران طلایی امام خمینی" و از همه بدتر فرار از قبول مسئولیت منجمله قتل عام زندانیان.

سوال:

آیا زمان آن نرسیده که این مهاجرین نو-اسلامیست از منابع انسانی، مالی، تشکیلاتی و روابط خود برای طرحی نو در انداختن استفاده کنند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

طرحی نو!

Tavana


And what is your 'New Plan,' the Old Majesty Fred? Are not your non-stop babbles of the same old stuff all about 'Bomb, Bomb, Bomb Iran Baby' to place King Reza II in power & to bring the glorious days of 'Neo-Babylonian Empire' back? Aren't they? Say it, Fred. Don't be bashful, Fred. Say it, GOD damn't.

Condolences