بیلاخ وحوش


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-Jul-2011
 

خدا بسر شاهده که این کشورهای جهان آزاد هم یه گیرهایی دارند که آدم را هاج و واج میکنه.

برای نمونه نگاه کنید به انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی اوضاع بنی آدمهای اعضای یک پیکر اسیر وحوش اسلامیست حاکم بر ایران.

از سه کاندید نیمه نهایی گفتند آقای دکتر احمد شهید را انتخاب میکنیم که هم مسلمونه، هم خوش برخورده و با وحوش هم سلام و علیکی داشته.

بعد از اینهمه زور بیخودی و وقت تلف کردن؛ وحوش هم نه گذاشتند و نه ور داشتند، دیروز رسماً اعلام کردند که طرف را اصلاً به ایران راهش نمیدن. در همان روز هم خبر اعدام ده نفر دیگر را در سه شهر مختلف اعلام کردند.

بابا جان؛ سی و دو سال و اندی گذشته و این حقیقت ملموس را هنوز نفهمیدین که کاری به "اصلاح طلب " و هواداری شارلاتان علی شریعتی وغیره نداره؛ توحش وحوش نه از ره کین است؛ اقتضای طبیعتش این است. حالا هم دارند می آیند سراغ خودتان.

تنها چاره قبل از مسلح شدن وحوش به سلاح هسته ای در تحریم کامل منجمله نفت و کمک به مردم ایران برای براندازی است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Excellent Warning To the UN & West

by Maryam Hojjat on

تنها چاره قبل از مسلح شدن وحوش به سلاح هسته ای در تحریم کامل منجمله نفت و کمک به مردم ایران برای براندازی است و لاغیر.