خشونت مقدس علی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
23-Jul-2011
 

از صدقه سر نظام پر برکت و "امام" خمینی و خدایگان امام علی آقا رهبر؛ خشونت در سطح جامعۀ ایران نهادینه شده است. میشود انکار کرد، میشود گفت انشاءالله گربه است و هزار جور دلخوشکنک، ولیکن حقایق ملموس را نمیشود نادیده گرفت.

برای سی و سه سال ؛ خشونت در تمام لایه های جامعه به مردم ایران تحمیل شده و شوربختانه؛ مردم هم که از چوب و سنگ نیستند؛ با خشونت اُخت کرده اند.

"آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید: دیروز چاقو در چشم طلبه جوانی کردند و ضاربین به جزای خود نرسیدند، امروز شاهرگ طلبه جوان دیگری را به خاطر امر به معروف و نهی از منکر بریدند و سپس شاهرگ حیات مرد نیرومند کشور را پاره کردند. با این وضع باید منتظر حوادث ناگوار دیگری باشیم.

شعبۀ قضائی به سبک دادگاه های امیر مؤمنان علی با حضور چند مجتهد شجاع تشکیل شود و با دقت ولی با سرعت و حذف تشریفات، حداکثر در عرض یک هفته مجرمان را به اشد مجازات اعمال شان برسانند."

حادتر شدن وحشیگری عدالت مآبانه از سوی نظام پربرکت؛ و در جامعه،  از تقریباً عادی شدن کتک کاری، در مواردی حتی قتل، پس از تصادم بین دو اتومبیل گرفته تا کودک آزاری به سرحد مرگ و دیگر از ایندست توحش بلایی است بسیار بد عاقبت.

آنانی که در پی "اصلاح " این نظام پربرکت میباشند و برای آن لابیگری هم میکنند؛  هیزم بیار آتش فنا کردن ایران و ایرانی میباشند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

IC's Own Marja'e Kabeer

by Tavana on

Condolences/Congratulations to all depending on which side of the coin you are. We have our own Akhoond/Ayatoola/Moola/Marja/Moazam/Oozma/Sper-haz-'rat'/Etc. all but in one cyberspace Zoro with the psuedoname, Fred, regurgitating twice daily of his/her own invented self-soothing fancies/tragedies.

Marhaba.