٢رقاصۀ ارمنی و تجاوز در باغ خمینی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-Jul-2011
 

خبر جدید.

فاجعه تجاوز دسته جمعی در باغ خمینی دو ماه پیش و واکنش بی شرمانۀ امام جمعه و رئیس پلیس در توجیه فاجعه اگر یادتان نیست؛ میتوانید جزئیات را در اینجا بخوانید.

بصورت خلاصه؛ چند خانواده در باغی محصور به رسم مهمانی دور هم جمع شده بودند که گروه ده دوازده نفری از دیوار باغ بالا رفته و بعد از دست مردان را بستن به بانوان که یکی از آنها حامله بوده تجاوز جنسی میکنند.

لُب کلام کوشش جدید در راستۀ ماستمالی فاجعه که از قرار توسط وحوش اسلامیستی ارتکاب شده:

"یکی از اهالی باغدار محل:با نیت برخورد با چنین افعال مفسدانه ای به محل رفتم و پس از اطمینان، با بقیه افرادی که برای برخورد با این حادثه جمع شده بودند به یکباره وارد مجلس شکل گرفته شدیم و پس از جدا کردن مردان، زنان را به باغی دیگر منتقل کرده و سپس رها کردیم.

در این بین شاهد حضور دو زن ارمنی رقاصه در بین جمع آن زنان بودیم که به حضور در مجالس فساد معروف بودند.

بی اعتنایی مردان حاضر در آن پارتی پس از جدا کردن زنان از ایشان و بیان این مطلب از سوی ایشان که ((هر کاری میخواهید با زنان انجام دهید ولی کاری با ما نداشته باشید))

ناگفته نماند که یکی از افراد بین ما که تحت تاثیر جو فاسد موجود بعد از انتقال زنان قرار گرفته بود و قصد انجام فعل حرام را داشت، با برخورد قهر آمیز ما روبرو شد و نهایتا تجاوزی صورت نگرفت."

به عبارت دیگر؛ با نیت بر خورد با "افعال مفسدانه " از دیوار مردم بالا رفتن و تحریک به تجاوز از سوی قربانیان منجمله "دو زن ارمنی رقاصه " و پفیوزی مردان در مجلس و نهایتاً تجاوزی صورت نگرفت.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

1 Anti-??? Norvegian & a Huge Massacre in the Sane World

by Tavana on

If this was not Fred's blog & if it was not for his/her unbiased?? daily opinions, at least a fan of his/her would have waken him/her up either yesterday or today with the daylight killings of more than 100 by a Sane World's Terrorist. And even if he/she knew about it since the bomber/shooter was not Islamist & was not a 'Vah-She' the dear Fred had to completely ignore such & had to re-blog himself/herself with a 2 months-old story above!! Afareen!!

The life is so beautiful! Isn't, Freddy, dear?

Condolences