تحریم کامل ورزشی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
01-Aug-2011
 

خبر ورزشی-وحشیگری اسلامیستی:

" کارنل مارکولسکو، مدیر اجرایی فدراسیون بین‌المللی شنا، روز جمعه از احتمال مجازات ایران به دلیل خودداری محمد علیرضایی از مسابقه دادن خبر داد.

محمد علیرضایی، شناگر ۵۰ متر و ۱۰۰ متر تیم ملی ایران، هفته گذشته در جریان مسابقه‌های قهرمانی جهان به دلیل حضور یک شناگر اسرائیلی از شرکت در مسابقه مقدماتی ۱۰۰ متر انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علیرضایی درباره انگیزه خود گفته بود: "با توجه به این که از شرایط خوبی برای شرکت در مسابقات جهانی شنا و کسب ورودی المپیک لندن برخوردار بودم، اما به دلیل ارج نهادن به آرمان‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران از رقابت با شناگر رژیم صهیونیستی انصراف دادم."

با در نظر گرفتن اینکه نظام پربرکت به ورزشکاران ایرانی ظلم های متعدد میکند و این ستم بر ورزشکاران زن بیشتر و محسوس تر است،

با در نظر گرفتن اینکه نظام پربرکت برای پیشبرد آرمان های ایران ستیزانه، زن ستیزانه و یهود ستیزانه از ورزشکاران استفاده ابزاری میکند؛

و با توجه به اینکه ایندست وحشیگری ها مغایر با روح ورزشکاری و سنت دیرینۀ پهلوانی ایرانی و تخریب وجهه ملی ایران و ایرانی است؛

آیا زمان آن نرسیده که خواهان تحریم ورزشی نظام پربرکت شد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
MRX1

Ban them

by MRX1 on

People seem to have forgotten that South Africa was banned for years for practicing aparthied and open discrimination. well, you have a regime that openly discrimnates against women and even take pride in it!

Ban them every where , world cup, olympics, international workers union, you name it. 


Fred

Yes

by Fred on

Faramarz, Yes, and here are some of the reasons:

There is no sport in Iran which the Islamist Rapists do not control, impose their own wacky sense of sportsmanship and use it all to their own end.

Islamist Rapists are reaping legitimacy from the International sports arenas, something which they do not deserve to have.

 If for nothing else, they should be banned for their unsportsmanlike policy which they impose on the Iranian athletes including their misogynistic treatment of Iranian women athletes who are burdened with ridicules uniforms and forbidden to participate in all sports.

Iranian athletes are the captives of the Islamist Rapist Republic. Banning the Islamist Rapists will help in emancipating their captives along with the rest of the nation.

 


Faramarz

No

by Faramarz on

Boycotting athletes will only result in more isolation of the Iranian youth. This action would be the same as boycotting Iranian artists or film makers which will not achieve anything and will play directly into the hands of the Regime.

Instead, the international athletic bodies should fine IR’s federations and ban its high ranking members from participating in decision making process or even attending the Olympics. The coaches and the athletes are just pawns in the hands of the Regime.

There was a call by World Jewish Congress to ban Iranian athletes from the next year’s Olympics which was immediately rejected by the officials of 2012 London Olympics.

//www.jta.org/news/article/2011/07/27/3088726...


Maryam Hojjat

YES, Fred

by Maryam Hojjat on

Go on and enlighten the world about this barbaric regime who has been taking IRANIANS as hostages.