عشوه رفسنجانی و اسرائیل


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
09-Aug-2011
 

در مصاحبه با سایت "دیپلماسی ایرانی "؛ در ضمن قر و قمبیل آمدن برای آمریکا، علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی گفته:

"... ما رفتار يهوديان مهاجر را که از کشورهای مختلف دنيا به سرزمين های اشغالی آمدند و جای فلسطينی ها را گرفتند، نمی پسنديم.

اگرچه الان هستند و الان احزاب، مديران و مسئولان اسرائيل طرف حرف های ما هستند، ولی ما موجوديت اسرائيل را قبول نداريم که ملتی برای اين کشور قائل شويم."

به عبارت دیگر؛ وقتی وحوش اسلامیست/یهودستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان میگویند که کلید صلح بازگشت به مرز سال ١٩٦٧ است، دروغ میگویند، تقیه میکنند و خدعه.

همین رفسنجانی در یک گردهمایی آدینه ای وحوش اعلام کرد:

" یک بمب اتمی کافی است که تمامی اسرائیل را کاملا منهدم کند. اما همان بمب در دنیای اسلام فقط موجب خرابی خواهد شد."

زمانیکه جهان آزاد راجع به ساخت تسلیحات غیرقانونی هسته ای و موشک های دور-برد وحوش و دیگر اعمال مخرب آنان بسیار حساس شده؛ اعلام مکرر قبول نداشتن "موجودیت" یک کشور عضو سازمان ملل، موجب تحریک و بالارفتن احتمال حمله پیشگیرانه به ایران میشود.

پیش از بروز جنگ؛ تلاش برای سرنگونی وحوش جنگ طلب ایرانی کُش، وظیفه آزادیخواهان است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

سرنوشت صدام حسين در انتظار آنان است،

Roozbeh_Gilaniبايد توده مردم آگاه گردند و از خود بپرسند چگونه است که خداوند يک عده آدم ديوسيرت و چپاول گر را به نمايندگی از سوی خود برای حکومت کردن بر آن ها برگزيده است؟ يا آنگاه که جانيان ضد بشری که خود را جانشين پيامبر می نامند و جوانان برومند و آينده سازان ايران زمين را به خاک و خون می کشند چگونه پيدا شده و از کجا اين طايفه ددمنش جانشين پيامبر شده اند؟
اکنون که عده ای عوام فريب ديگری پيدا شده اند و خود را نماينده امام غايب می نامند و ادعا می کنند که توسط تلفن همراه با او در تماس و ارتباط هستند، مردم بايد فکر کنند، چگونه «امام غايب» اين عوام فريبان را شناسايی و به نمايندگی خود تعيين کرده و انسان های باشرف و پاکدامن را از نظر انداخته است؟
رهايی از استبداد، جبران عقب ماندگی های تاريخی و همگام شدن با کاروان پرشتاب تمدن که هر روز با سرعت به پيش می تازد و دست آوردهای تازه ای به مردم جهان عرضه می دارد، در اميد بستن و دنباله روی از سرداران باصطلاح سازندگی و مدعيان اصلاح نظام از درون نيست، اميد بستن به شبکه ای که برای پيروزی در مبارزه کسب قدرت به دروغ می خواهد ايرانيت را بر اسلاميت برتری داده و يا هم تراز آن بگذارد نيست. بايد به روشنی نشان داده شود که تحقق استقلال، آزادی و حاکميت مردم از حداقل خواست های ملت ماست و از آن به هيچ وجه کوتاه نخواهد آمد.
استقلال و آزادی دو روی يک سکه هستند. مردمی که آزادی ندارند از استقلال کشورشان دفاع نمی کنند و مردمی که فاقد استقلال هستند آزاد نيستند.
در شرايط کنونی ايران، آزادی در حداقل های آن هم وجود ندارد. استقلال آن نيز در گرو زد و بندهای سياسی پشت پرده است. در چنين جامعه ای نه عدالت به وجود می آيد و نه پيشرفت.
اين ادعای نادرست که برخی از مخالفان نظام هم ندانسته آنرا بيان می کنند که نظام کنونی مستقل عمل می کند، پس استقلال وجود دارد، اگر به مفهوم درست ناوابستگی توجه شود سخن درستی نيست. استقلال تنها در شعار دادن های توخالي، اتخاذ سياست های نابخردانه و دشمن تراشی های بی جهت خلاصه نمی شود. کشوری که در همه زمينه ها، از فراورده های صنعتی گرفته تا توليدات کشاورزی نيازمند بيگانگان است، کشور مستقلی نيست. کشوری که فروشگاه بزرگ ساخته های «بنجل» و وازده خارجی شده است، مستقل نيست. کشوری که اقتصادش تک محصولی و وابسته به نفت است نه تنها مستقل نيست، بلکه تاراج دهنده منابع ملی است.
اگر روزی قدرت های بزرگ دامنه تحريم ها را تا حد جلوگيری از فروش نفت گسترش دهند، برخلاف دوران زمامداری مصدق که اقتصاد بدون نفت پديد آمد و کشور را به سامان می رساند، شيرازه امور کشور از هم فرو خواهد پاشيد.
تاريخ نشان داده است که جناح های حاکميت جمهوری اسلامی در هر زمينه ای هم که اختلاف داشته باشند در سرکوب آزادی خواهان با يکديگر هم رأی و همراه هستند.
افزون بر آن که قتل های زنجيره ای و يورش به خوابگاه دانشجويان که اتفاق افتاد و روی آن سرپوش نهاده شد، کشتارهای وحشيانه و ددمنشانه پس از انتخابات در دوره دهم رياست جمهوری اسلامي، گويای آنست که سردمداران رژيم با هر حرکت آزاديخواهانه همانند حرکت های مخالف نظام در کليت برخورد می کنند. اين خصلت و طينت همه قدرت های تماميت خواه و استبدادی است.
کاربدستان همه گروه ها و جناح های نظام به خوبی آگاهند که پس از پايان يافتن عمر رژيم ولايت فقيه و جمهوری اسلامي، در نظام مردم سالار آينده نه تنها جايی ندارند بلکه می بياست در يک دادگاه صالحه که آزادانه و بر مبنای حقوق بشر تشکيل می شود، پاسخگوی جنايت های چند دهه خود باشند. اگر گفته نشود که سرنوشت صدام حسين در انتظار آنان است، به يقين سرنوشت حُسنی مبارک را بايد انتظار داشته باشند. اين آرزوی دوری نيست. فرو ريختن پايه های نهادهای گوناگون استبداد، اين نويد و اميدواری را به ملت ايران داده است.

//www.roshangari.net/as/sitedata/20110808154121/20110808154121.html


Fred

Rabid Anti-Semites

by Fred on

In referring to the “Israeli Zionists”, the Triple Haji says:

“To fight an animal you've got to become an animal.”

Don’t know about the followers of the Jewish national movement, the Zionists, being “animals.” However, since it take one to recognize one, Triple Haji calling them such, falls in to that category.

The rabid Anti-Semites, who like to hide behind the “Anti-Zionism” slogan, have a big problem here with the direct quote mentioned in the blog. 

“We do not accept the existence of Israel; [ergo] do not recognize any nation belonging to such country.”

No mention of Zionism here to hide behind.


HHH

Well, Mr. Fred

by HHH on

To fight an animal you've got to become an animal. Israeli zionists' treatment of Palestinian Arabs is like animals, so someone like Raf should treat them like animals. Fair is fair right?


پندارنیک

به ایشون میگن "اکبر شاه"

پندارنیک


 

 

 

آ‌ن دگری را "خدایگان" میخوانی اما از تکرار لقبی که این یکی‌ در
میان مردم به آ‌ن معروف است، به دلأیلی که من دانم و تو خود بهتر، طفره
می‌روی......ای شیطون.......


Nader Vanaki

مهره سوخته سیاسی یعنی رفسنجانی

Nader Vanaki


که اگر الان اسمش رو به فسنجانی تغییر بده و بره توی کار کیترینگ برای جشن ها، اعیاد و عروسی ها، خیلی احترامش پیش مردم بالاتر می ره.


Veiled Prophet of Khorasan

Absolutely

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

Rafsanjani must be made to pay off all the money he stole. He has been milking Iran for all he could get. However his crimes do not merit the death penalty at least not in my opinion.

Just make him pay up the stolen cash and send him to Qum to weave some rugs :-) Maybe he can put the rest of his miserable life to good use. The greedy *** sure stole enough; making him pay is a great way to punish him.


Maryam Hojjat

I Agree

by Maryam Hojjat on

Rafsanjani is a thief, criminal & Lier like that great satan his rahbar Khomeini.  We must put him on trial in FRee IRAN and confiscate all his wealth which is collected during 33 years of his plundering IRAN & IRANI.