خرمرد رندان اسلام

Fred
by Fred
29-Aug-2011
 

نگاهی سطحی به سابقه بازیگران بخش "اصلاح طلب " نظام پربرکت نشانگر آن است که آنها منجمله "خط امام"از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۴ در تمام رده ها، خصوصاً بالاترین سطوح نظام پربرکت، حضور و فعالیت چشمگیر داشته اند.

اما از شش سال پیش که در نزاع درون باندی شکست خوردند و کم کم دستشان و پیاده نظامشان از قدرت و به تبع آن از ثروت کوتاه شد؛ یکباره یادشان افتاد که از دین اسلام که خود آنها برای بیست و شش سال تحت لوای "سیاست ما عین دیانت ماست" تاراج و جنایت کردند، که شامل قتل عام سال ۶٧ میشود، باید دفاع کنند.

به عبارت دیگر؛ خدعۀ دفاع از اسلام در قالب جداسازی حساب نظام پربرکت از آن توسط اسلامیستهای از قدرت رانده شده که در استفاده ابزاری از دین اسلام با دیگر اعضاء باند اکنون بر سر قدرت کوچکترین تفاوت ماهوی ندارند؛ نماد معنای خر مرد رند میباشند.

"سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما"

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Simorgh5555

Maryam

by Simorgh5555 on

That has been their main objective to plunder IRAN.

And even if it means destroying Lake Urumiyeh so they can fill their greedy pockets.

 Ahmadinejad opens dam in NW Iran

 

//www.presstv.com/detail/196339.html

 


Maryam Hojjat

All of them who have been with IRR are Thieves

by Maryam Hojjat on

You are RIGHT.  That has been their main objective to plunder IRAN.