ایرانیان لیاقت دموکراسی ندارند

Fred
by Fred
10-Sep-2011
 

تعدادی رو به کاهش از ایرانیان که مقیم کشورهای آزاد هستند تمام هم و غم و وقت گرانبهای خود را که میشود صرف کمک به آزاد ساختن ایران کرد، خرج توجیه تئوریهایی که با هزینه های بسیار سنگین در عمل مردود شده مانند "اصلاح " نظام پربرکت و فوائد شرکت در بازیهای آن منجمله "انتخابات " میکنند.

نظام پر برکت در طول سی و سه سال کراراً ثابت کرده که اهل تجاوز جنسی، قتل، مُثله و غارت کردن است و از درنده خویی آن کم نشده که هیچ، بر اِعمال علنی آن افتخار هم میکند.

سئوال:

وقتی به آزادی ایران و ایرانی میرسد؛ تفاوت ماهوی این ایرانیان در قبال عدم سرنگونی نظام پربرکت با آن عمامه گنده که اخیراً گفت "ول کن معامله نیستیم " در چیست؟

آیا زیر بنای فکری ایندست ایرانیان بر آماده نبودن دیگر ایرانیان برای پذیرش دموکراسی بنا نگشته؛ به عبارت دیگر، به زعم آنان، بجز خودشان، دیگر ایرانیان هنوز لیاقت داشتن دموکراسی را کسب نکرده اند؟

آیا حق تعیین سرنوشت؛ دموکراسی، همانند حقوق بشر؛ یک حق مادرزاد نیست که نباید برای آن شرایط تعیین کرد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

ایرانیان سعادت استقلال ندارند

Tavana


زنجیرهای اسارت <افتخارقومی> و <حس برتری> در وجود اکثر ما و طلسم نحس وجود نفت و دیگر منابع طبیعی سرشار در خانه مادریمان دلایل عمده بی سعادتی ما ملت در شناخت استقلال و اتکا به خود است. دموکراسی و سکولاری هم مانند ولایت فقیه فریب بزرگ دیگری است ساخته و پرداخته چپاولگران خارجی و نوکران خائن داخلی آنها چه در درون و چه در برون وطن ستمدیده مان! استقلال و شهامت در گرفتن حقوق پایمال شده مزه و طعم دیگری دارد!

تسلیت