جدایی طلبان آذربایجان

Fred
by Fred
13-Sep-2011
 

تحولات ایرانزمین با خطه آذربایجان — که آن بخش اَران بزور اجنبی از ایران جدا و فعلاً کشور آذربایجان شده را شامل میشود — گره خورده است.

از ظهور پیامبر ایرانزمین، زرتشت، گرفته تا سلسلۀ صفویه و انقلاب مشروطیت و وقایع مهم پیش و پس و در بین آنها؛ همه و همه آذربایجان و فرزندان آن نقش کلیدی و اکثراً رهبریت داشته .

اینکه عده ای از هواداران بخش اسلامیست جنبش سبز از عدم استقبال تفکرات خود در آذربایجان شکوه دارند بیهوده نیست. شم تاریخی و عجین شدن عرق ملی در تار و پود آذربایجانیها به آنها قوه تشخیص جمعی سره از ناسره را داده و در عمر مدون ایرانزمین به موقع بارها و بارها از جان مایه گذاشته و بداد کشور رسیده اند.

آنانی که با استناد به تحرکات عده ای گول انیرانی و همچنین بازی خوردۀ عوامل نظام پربرکت، تهمت جدایی طلبی به آذربایجانیها میزنند؛ نه آذربایجان را میشناسند و نه آذربایجانیها را، با تورق تاریخ عدم صحت این ناروا گویی خود را مشاهده خواهند کرد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fozolie

It won't be the first time

by fozolie on

Afghans are Iranians. They did not want to be part of the shite project so they unequivocally and forcefully opted out all those years ago. Tehran government is once again so odious, why would anyone want to remain? 

Mr. Fozolie


Maryam Hojjat

AZari Irani will Teach IRR a Lesson soon

by Maryam Hojjat on

Fred, Go on with your mission to enlighthen confused people on this site who have no idea of IRAN & Being IRANI.


پندارنیک

تو رو به خدا رحم کن

پندارنیک


 

 

 

تا ترکه بیاد به فارسه حالی‌ کنه که "تَوَرّق" یعنی‌ چی‌، لَره و کُرده و بلوچه هم از کلاس تاریخ تو نازنین جیم شده اند.

بقول شاعر:

درست میگی‌..........ولی قلمبه...............

یه جوری بگو، بگُنجه......