حیدر بابا و خامنه ای

Fred
by Fred
19-Sep-2011
 

این روزها که ظلم بی امان نظام پربرکت بر فرزندان ایرانزمین در سر تا سر کشور منجمله آذربایجان هر روز بیشتر میشود؛ تشکیلات و شبکۀ تبلیغات خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر این شعر خالق منظومۀ پرآوازۀ "حیدر بابایه سلام (حیدر بابا ) را همزمان دوباره منتشر کرده اند.

اگر شهریار مانده بود، تغییری در آن میداد؟

خلاصه شده در زیر است و همۀ آن در اینجا.

در رکوع و سجــودِ خامنـــه‌ای

من هم از دور ســرنگون دلـــم

خاصه وقتِ قنـوت او کز غیب

دست‌ها می‌شــود ستــون دلــم

او به یک دست و من هزاران دست

بــا وی افشانــم از بطــون دلـم

عرشیان می‌کشند صف به نمـــاز

از درون دل و بــــرون دلــــم

من برونی نیم، خـــدا دانــــد

کاین صـلا خیزد از درون دلم

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred